Standpunten

Op deze pagina vind op ABC-volgorde de standpunten van PerspectieF. Bovendien kan je hiernaast het politiek programma en de scripta's die afgelopen jaren zijn verschenen downloaden. De standpuntenen het politiek programma worden up-to-date gehouden door de denktank. Vragen en opmerkingen kunnen naar politiek@perspectief.nu.

Standpunten

A.O.W. leeftijd

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Bij de invoering van de AOW was het streven dat personen na hun werkzame leven nog ongeveer 5 jaar konden genieten van een vast inkomen. De afgelopen decennia is de levensverwachting gestegen, maar is de AOW leeftijd niet meegestegen. De huidige verhoging van de AOW leeftijd is een begin, maar betekent nog altijd dat personen 13 jaar AOW ontvangen i.p.v. de 5 jaar waarvoor deze bedoeld was. De AOW leeftijd moet dan ook gelijk zijn aan de levensverwachting minus 10 jaar.

Abortus

Laatst gewijzigd op: 29-12-11

Als uitgangspunt erkent PerspectieF  dat het lichaam zijn eigen begin en einde heeft en dat het vanuit de christelijke zorgvisie verkeerd is om ongeboren leven weg te halen.

Ieder menselijk leven verdient bescherming.

De abortuswetgeving dient kritisch geëvalueerd te worden. Volgens de huidige wetgeving is het iedere vrouw in een noodsituatie toegestaan abortus provocatus te laten uitvoeren. Deze noodsituatie wordt echter zeer breed bekeken en zo is het gekomen dat eigenlijk iedere vrouw abortus provocatus uit kan (laten) voeren. Deze noodsituatie moet strenger gehandhaafd worden. Wel moet abortus provocatus mogelijk blijven voor vrouwen wiens leven in gevaar is.

Gezien de huidige realiteit, waarbij abortus provocatus al op grote schaal toegepast kan worden, pleit PerspectieF ervoor om de grens van het aantal weken waarop de foetus geaborteerd kan worden terug te brengen van 24 weken naar maximaal 22 weken. Dit omdat de technieken in gespecialiseerde ziekenhuizen met een neonatologieafdeling zo ontwikkeld zijn dat baby’s die na  24 weken worden geboren, veel grotere overlevingskansen hebben dan een aantal jaar geleden. Een foetus van dit aantal weken oud, dient dus te worden beschouwd als een volwaardig mens.

In plaats van abortus provocatus toe te staan, is het beter om tegemoet te komen aan de hulpvraag die achter de roep om abortus provocatus schuil gaat. PerspectieF bepleit een landelijk dekkend, door de overheid gesubsidieerd, netwerk van opvanghuizen en wil een uitbreiding van de hulpverlening aan mensen met psychische problemen na een abortus provocatus.

Alcohol

Laatst gewijzigd op: 09-12-14

Met een biertje op z'n tijd is niks mis. Alcoholmisbruik maakt echter meer kapot dan je lief is. Misbruik van alcohol dient volgens PerspectieF te worden ontmoedigd. De accijnzen op alcohol moeten omhoog en de verkoop van alcohol moet  uitsluitend plaatsvinden in slijterijen. Bij verkoop aan personen jonger dan 18 jaar krijgt de winkelier een boete.

Daarnaast pleit PerspectieF voor het aanbrengen van waarschuwingslabels op alcoholische dranken, waardoor de jonge consument wordt gewezen op de gevaren van overmatig drankgebruik.

Ten slotte pleit PerspectieF voor een toenemende rol van het gezin in de bestrijding van alcoholmisbruik. De overheid dient gezinnen hierin te ondersteunen.

Arbeidsgehandicapten

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Ondernemers zijn (mede)verantwoordelijk voor het inzetten van alle arbeidskrachten, ook (jong) gehandicapten, langdurig werklozen en andere personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Samenwerken moet voorop staan, bovengenoemde personen kunnen werken in (reguliere) organisaties in plaats van te worden weggestopt in een sociale werkplaats.

Arbeidsmarkt gelijke behandeling

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

De overheid garandeert een gelijke behandeling van alle werknemers en treedt op waar dit niet gebeurt. Dit betekent dat verschil in promotiekansen of salariëring op basis van geslacht of andere kenmerken hard wordt aangepakt. Bedrijven die zich hieraan schuldig maken krijgen (hoge) boetes en worden publiekelijk bekend gemaakt.

Arbeidsrecht

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Sociale en arbeidsrechtwetgeving moet worden vereenvoudigd en aangepast aan de huidige (en verwachte) situatie. Wetgeving moet kaders geven waarbinnen werkgever en werknemer afspraken maken. Wetgeving dient om de werknemer te beschermen tegen willekeur van de werkgever.

Asielzoekers

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Nederland blijft gastvrij voor vreemdelingen. Dat is geen gunst, maar onze bijbelse plicht. De eerste voorkeur is dat vluchtelingen in de regio worden opgevangen en snel weer terug keren naar hun eigen land. Mochten mensen toch in ons land of in de Europese Unie voor hulp aankloppen, dan wordt men van aankomst tot toelating, of uitzetting, opgevangen. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen niet in de illegaliteit belanden en illegaliteit wordt niet strafbaar gesteld. De levensovertuiging van de asielzoeker wordt meegenomen in de beoordeling of een land voor deze persoon veilig is.

 

Automobiliteit

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Hoewel het openbaar vervoer een belangrijke rol bij het verminderen van de files moet spelen, kan er niet aan worden ontkomen om ook te investeren in het wegennet. Het openbaar vervoer is namelijk niet alleen in staat om de omvang van de files voldoende te kunnen verminderen. Investeringen in het wegennet dienen gericht te zijn op het aanpakken van knelpunten door bijvoorbeeld extra rijbanen of ontbrekende schakels in het wegennet aan te leggen. Bovendien moet worden gestreefd naar een betere benutting van de bestaande wegen door technische verbeteringen zoals automatische voertuiggeleiding en een flexibelere wegindeling. Ook technische ondersteuning als Dynamische Route Informatiepanelen (DRIP’s) geeft de automobilist actuele informatie, waarbij deze zijn route eventueel kan wijzigen en grotere files worden voorkomen.

Het is van groot belang dat elektrisch rijden gestimuleerd wordt vanuit de overheid. Dit kan zij doen door elektrisch rijden te ontzien van wegenbelasting en door vergaande innovatie ter verduurzaming van elektrisch rijden te stimuleren. Het bedrijfsleven en de Nederlandse burger dienen zo veel mogelijk naar duurzame alternatieven te zoeken door bijvoorbeeld gebruik te maken van een multi-mobiliteitskaart, waarmee men gebruik kan maken van verschillende transportmiddelen naast de auto. Het Nieuwe Werken kan ook uitkomst bieden voor minder verstopping op de weg en minder uitstoot, doordat men thuis of dichter bij huis gaat werken.