Standpunten

Op deze pagina vind op ABC-volgorde de standpunten van PerspectieF. Bovendien kan je hiernaast het politiek programma en de scripta's die afgelopen jaren zijn verschenen downloaden. De standpuntenen het politiek programma worden up-to-date gehouden door de denktank. Vragen en opmerkingen kunnen naar politiek@perspectief.nu.

Standpunten

Kabinet

Laatst gewijzigd op: 22-05-12

Het beste kabinet blijft het meerderheidskabinet. Bij dit kabinet is het duidelijk dat meer dan 50% van de (stemmende) bevolking er in principe achter staat. Daarnaast is het een effectieve kabinetsvorm, omdat het meerderheidssteun heeft in de Tweede Kamer. Hier moet Nederland wel oppassen dat het niet vervalt in een formele democratie waarin de meerderheid vinden om wetten er ‘doorheen te duwen’ belangrijker wordt dan opkomen voor de minderheden in het land. Maar als een meerderheidskabinet niet gevormd kan worden, wat is dan de oplossing? PerspectieF dat een minderheidskabinet meer heil biedt dan een zakenkabinet of gedoogkabinet. Er dient beleid te worden uitgevoerd, lastige constructies hiertoe werken destructief.

Kabinetsformatie en gekozen premier

Laatst gewijzigd op: 22-05-12

PerspectieF is van mening dat het proces van kabinetsformatie moet worden hervormd. Dit is nodig omdat de laatste formaties erg lang duurden en PerspectieF verwacht dat het proces alleen maar moeilijker zal worden gezien de versnippering van het politieke landschap. Ook zou de transparantie groter moeten zijn, omdat het belangrijk is dat burgers zien wat er met hun stem gebeurt na de verkiezingen.

De minister-president wordt in Nederland niet direct gekozen. De keuze van een premier kan wel worden aangepast door een premier te laten kiezen door de Tweede Kamer. De premier-kandidaten worden voorgedragen door partijen, in de praktijk zal hier uiteraard een politiek spel worden gespeeld. Dat hoeft niet schadelijk te zijn omdat er een materiele democratie wordt nagestreefd. Bovendien is een echte premier niet afhankelijk van een partij maar staat deze premier boven de partijen. Na de uitslag van deze interne verkiezing zal de premier formateur zijn. PerspectieF hecht aan de onafhankelijke positie van het staatshoofd. Het is dus van belang om de koning geen onderdeel te laten worden van politieke spelletjes. Aan het begin van het informatieproces kan de koning nog steeds een rol vervullen door gesprekken te voeren met de fractievoorzitters. Ook kan hij een informateur aanstellen die gesprekken voert met verschillende partijen om te kijken welke meerderheidsopties er zijn. Zodra het staatshoofd de aanzet heeft gegeven, is inmiddels ook een minister-president gekozen door de Tweede Kamer en dan kan diegene het werk overnemen.

Kerk en Staat

Laatst gewijzigd op: 22-05-12

De overheid bouwt niet aan Gods koninkrijk en bouwt niet aan een christelijke samenleving, dat is voorbehouden aan de kerk. Mensen tot of van het geloof brengen is dan ook geen taak voor de overheid. Geloof werkt in de harten van mensen en de kerk kan meehelpen geloof te bewerken. De overheid moet niet gaan evangeliseren, daar zouden kerken een rol in kunnen spelen. De instituties kerk en staat dienen we van elkaar te onderscheiden.

Dat betekent echter niet dat geloof en politiek ook gescheiden moeten worden. Het overheidsbeleid gaat altijd uit van een bepaald geloof, een bepaalde visie op mens en samenleving. Mensen kunnen hun liberale, sociale, islamitische of ander soortige overtuiging niet uitschakelen, je werkt altijd vanuit een bepaalde overtuiging, referentiekader. Zo is de basis van de christelijke politiek Christus zelf. Vanuit het christelijk geloof, en de christelijk-sociale traditie, zoeken we naar het beste voor iedereen.

Kern- en kolencentrales

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Het bijbouwen van kolen- of kerncentrales is niet gewenst en betekent een rem voor de ontwikkeling van duurzame energie. Ook is er voor kernafval nog geen goede oplossing en heeft de recente ramp in Fukushima de risico’s van kerncentrales laten zien. Aanleg van kern- en kolencentrales moet dan ook verleden tijd zijn. In plaats daarvan moeten we naar een compleet hernieuwbare energievoorziening en duidelijke doelen stellen wanneer dit gerealiseerd moet zijn. Een belangrijke stap in die richting is een tax op grijze energie. In internationaal verband dient Nederland zich hard te maken voor het uit faseren van kern en kolencentrales en in plaats daarvan inzet op duurzame energiebronnen. In de transitiefase kan hierbij gebruik worden gemaakt van gascentrales die efficiënter bij kunnen schakelen en niet de risico’s van kernenergie met zich mee brengen.

Kernbewapening

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Wapens zijn nodig om de defensietaak uit te oefenen en daarmee het kwaad in de wereld te bestrijden. Het zijn echter dezelfde wapens die de oorzaak zijn van een hoop ellende op deze aarde. Nederland dient zich daarom in te zetten voor de bestrijding van de bewapeningswedloop en voor een betere controle op de wapenindustrie en de (internationale) wapenhandel. Met name kernwapens, biologische en chemische wapens moeten zoveel mogelijk worden gereduceerd. Nederland heeft het Non-Proliferatie Verdrag (1970), waarin wordt gesproken over nucleaire ontwapening, ondertekend. Ons land houdt als lid van de NAVO wel vast aan de nucleaire afschrikkingsdoctrine, vastgelegd in het NAVO-Strategisch Concept (SC).

PerspectieF vindt dat de Nederlandse regering in internationaal verband moet inzetten op sterke vermindering van kernwapens in de wereld. Een ideale situatie is een wereld zonder wapens, zeker als het gaat om massavernietigingswapens. Helaas moeten we de realiteit onder ogen zien dat de technieken voor deze wapens voorhanden zijn en daarmee een totale afschaffing van deze wapens niet haalbaar is. We kunnen niet het risico lopen dat landen als Iran wel kernwapens hebben en NAVO-landen niet. Het is daarom ook van het grootste belang dat nucleaire wapens niet in de handen komen van de verkeerde leiders.

 

Kernenergie

Laatst gewijzigd op: 27-05-10

Vanwege de klimaatvriendelijkheid door de lage CO2 uitstoot komt kernenergie als vorm van energiebron tegenwoordig opnieuw in het vizier. Maar er is nog steeds geen oplossing gevonden voor het kernafval probleem. Het ontstane afval blijft duizenden jaren bestaan en er is nog geen veilige manier gevonden om het voor lange termijn op te slaan.

Wij vinden dat er geen geld moet worden geïnvesteerd in de bouw van een kernenergieplant en de veiligheid eromheen. Betere oplossing is als dat geld direct in duurzame energie projecten wordt gestoken en de snelle ontwikkeling nog meer wordt gestimuleerd zodat op deze manier op een duurzame wijze het CO2 probleem wordt aangepakt. (zie ook energie )

Kiesstelsel

Laatst gewijzigd op: 22-05-12

PerspectieF wil ook in de toekomst het stelsel van evenredige vertegenwoordiging zonder kiesdrempel handhaven. Het belangrijkste argument hiervoor is de democratische legitimiteit die in het stelsel van evenredige vertegenwoordiging veel beter gewaarborgd is dan bijvoorbeeld in het meerderheidsstelsel. Hiermee bedoelt PerspectieF dat elke stem telt in gelijke mate en elke partij kan een zetel halen indien die partij de kiesdeler haalt. Daardoor zijn de meeste mensen die stemmen, vertegenwoordigd in het parlement. De volksvertegenwoordigers moeten zich bewust zijn van een democratisch gat. Mensen staan niet voor de volle honderd procent achter diegene op wie zij stemmen. Bovendien gaan er bij verkiezingen ook stemmen verloren aan partijen die de kiesdeler niet halen. In andere kiesstelsels is het mogelijk dat een partij met een groot aantal stemmen toch nauwelijks aanwezig is in de volksvertegenwoordiging. Het is onwenselijk dat in Nederland slechts een klein aantal (grote) partijen overblijft. PerspectieF vindt het waardevol dat ook kleine groeperingen de mogelijkheid krijgen om hun stem te laten horen. Zo is er voor elke burger aandacht in de politieke besluitvorming.

Kindermishandeling

Laatst gewijzigd op: 21-11-13

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie willen tussen 2012 en 2016 met behulp van een brede samenwerking tussen medici, school, jeugdzorg en justitie kindermishandeling effectiever aanpakken. Preventie en hulpverlening moeten effectiever worden georganiseerd. Hiervoor hebben beide ministeries het actieplan ‘Kinderen veilig’ gelanceerd.

PerspectieF is blij met de erkenning van de problematiek door de overheid en ziet tegelijkertijd dat er nog veel verbeterd moet worden. Recente cijfers laten zien dat in iedere schoolklas (30 leerlingen) 1 mishandeld kind zit. Dit zijn ca. 119.000 kinderen per jaar. In het besef dat de samenleving niet maakbaar is, stelt PerspectieF dat dit aantal veel te hoog is. PespectieF pleit voor een bredere samenwerking, waarin ook de stem van jongeren wordt gehoord. Er wordt teveel over en te weinig met jongeren gesproken. Daarom ondersteunt PerspectieF organisaties die de stem van jongeren in de aanpak van kindermishandeling laten horen.

Ook de rol van ouders en burgers wil PerspectieF niet onderschatten. Bewustwording is een belangrijk begrip. Een publiekscampagne is niet voldoende in dat opzicht; volgens PerspectieF kan de samenwerking nog beter door organisaties als ‘NO KIDDING’ of ‘Defense for Children’ bij de bewustwording te betrekken. Ook sportverenigingen en kerken kunnen hier een rol in hebben. Een voorwaarde voor bewustwording is een duidelijke communicatie vanuit de overheid wat betreft definitie en signalen. Signalen van kindermishandeling worden tenslotte niet door de overheid opgemerkt, maar burgers spelen hier uiteindelijk een belangrijke rol in.

Zie ook: www.perspectief.nu/k/nl/news/view/544974

Kinderopvang

Ouders zouden een kindgebonden budget in plaats van een subsidie voor kinderopvang moeten ontvangen, dan kunnen zij zelf besluiten hoe zij dit geld het beste kunnen inzetten ten behoeve van hun kind(eren). Dit dient gekoppeld te worden aan het inkomen van de ouders en de grootte van het gezin. Waarbij een gezinsvriendelijk beleid het uitgangspunt moet zijn.

Scholen verplichten tot het aanbieden van voor-, tussentijdse- en naschoolse opvang verplaatst de verantwoordelijkheid van de ouders naar de school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen een plek te bieden tot zij uitgewerkt zijn, de school mag daar bij assisteren, maar nooit gedwongen worden dit op poten te zetten. Het belang van de ouders lijkt hierbij bovendien te prevaleren boven dat van het kind.

Klimaatverandering

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Invloed van de mens op het klimaat is omstreden maar meer en meer is duidelijk dat onze activiteiten grote risico’s voor de aarde hebben. Aandacht moet uitgaan naar de bronbenadering, het voorkomen van CO2-uitstoot (klimaatmitigatie). Duurzame energie en aanpassing van onze levensstijl zijn daarvoor noodzakelijk. Bijvoorbeeld transport en de consumptie van vlees zorgen relatief voor veel CO2 uitstoot en een grote druk op het milieu. De overheid moet gezondere alternatieven voor vlees stimuleren alsmede duurzame mobiliteit.

Net zo belangrijk is aandacht voor klimaatadaptatie: het voorbereiden op en inspelen op de effecten van klimaatverandering. Er moet daarbij niet alleen aandacht zijn voor overstromingen, maar ook voor watertekort en hittestress. Klimaatadaptatie is ook een exportproduct waar de Nederlandse economie van kan profiteren. Omdat de effecten van klimaatverandering voor andere landen waarschijnlijk rampzaliger zullen zijn, moeten we hen helpen met kennis en geld zodat ook zij zich voor kunnen bereiden op klimaatverandering.

Kraken

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

PerspectieF spreekt zich uit tegen het kraken van woningen en (kantoor)gebouwen. Van andermans bezit blijf je eenvoudigweg af. Leegstand van panden geeft krakers niet het recht deze gebouwen te kraken en bewonen. Desalniettemin is kraken een gevolg van een slecht functionerende woningmarkt. De overheid draagt conform de grondwet zorg voor het bevorderen van voldoende woongelegenheid. PerspectieF maakt zich daarom hard voor passende maatregelen waardoor iedereen binnen afzienbare tijd aan een woning kan komen:

- Woningcorporaties mogen geen langdurig leegstaande panden in hun beheer hebben, zonder dat er concrete plannen voor verbouwing zijn;

- De overheid moet actief met bezitters van lege kantoor- en bedrijfspanden zoeken naar een alternatieve invulling van deze panden. Desnoods worden deze eigenaren gedwongen via een leegstandsbelasting.

Krimpgebieden

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

In de landelijke gebieden, met name in Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland, zal de aankomende jaren bevolkingskrimp op gaan treden. Dit betekent dat de leegstand van woningen en bedrijfsgebouwen toe zal nemen. Gemeenten zullen de strategie ten aanzien van huisvesting, economische groei en voorzieningen moeten veranderen. Er moet ingezet worden op het kwalitatief verbeteren van de woonomgeving in plaats van te willen groeien. Dit kan door in plaats van de bouw van nieuwe woningen en bedrijventerreinen in te zetten op het vervangen van woningen met ruime opzet en inzet op kwaliteit. Hiernaast dient er ingezet te worden op clustering van maatschappelijke voorzieningen in kernen. Zo zijn er voldoende winkels, scholen, verzorgingstehuizen, buurthuizen, en andere voorzieningen voor de bewoners in de kern en de perifere zone daar omheen. Door effectief te clusteren wordt versnippering in de perifere zone voorkomen en kan de krimp opgevangen worden door te slopen in de perifere zone.

Kunst en cultuur

Laatst gewijzigd op: 31-03-12

Het genieten en de beoefening van kunst en cultuur geven mensen de mogelijkheid zich te uiten en hun talenten te ontwikkelen. Bovendien bevordert cultuurdeelname in verenigingsverband de sociale cohesie en kan cultuur bijdragen aan het creëren van een gemeenschappelijke identiteit. Tevens stimuleren kunst en cultuur de reflectie op heden en verleden door ogen te openen voor het schone en het goede of voor kwaad en lijden. Uitingen van kunst en cultuur kunnen mensen stimuleren zich in elkaar in te leven en kunnen leiden tot een beter begrip van de ander. Zeker in een pluriforme, internationaal georiënteerde samenleving als de Nederlandse zijn dit waardevolle kenmerken. Ten slotte is een regio met een aantrekkelijk cultureel klimaat voor veel bedrijven een regio met een aantrekkelijk vestigingsklimaat; zo kan de economie gestimuleerd worden. Kunst en cultuur, uit heden en verleden, verdienen dan ook een prominente plaats in de samenleving en moeten zo bereikbaar mogelijk zijn voor iedereen.

  • PerspectieF wil deelname aan kunst en cultuur in de samenleving stimuleren.

Kunst-openbare ruimte

Laatst gewijzigd op: 31-03-12

PerspectieF wil deelname aan kunst en cultuur in de samenleving stimuleren. Dit begint in de openbare ruimte en via cultuureducatie. Kunst in de openbare ruimte biedt grote kansen voor het stimuleren van cultuurparticipatie. Het feit dat deze kunst in een publieke ruimte wordt getoond, brengt echter wel met zich mee dat rekening gehouden dient te worden met de normen die daar gelden. Het is belangrijk dat met dit soort kunst geprobeerd wordt aansluiting te zoeken met het publiek, wat niet wil zeggen dat het publiek niet verrast mag worden.

Kunst-subsidie

Laatst gewijzigd op: 31-03-12

Op het aantal landelijke kunstinstellingen dat subsidies verleent, bijvoorbeeld voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte, kan worden bezuinigd. De gemeenten dienen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun kunstbeleid en moeten zelf verantwoording afleggen aan hun bevolking.