Standpunten

Op deze pagina vind op ABC-volgorde de standpunten van PerspectieF. Bovendien kan je hiernaast het politiek programma en de scripta's die afgelopen jaren zijn verschenen downloaden. De standpuntenen het politiek programma worden up-to-date gehouden door de denktank. Vragen en opmerkingen kunnen naar politiek@perspectief.nu.

Standpunten

Onderwijs - Basisschool

Het is onwenselijk dat kinderen al op jonge leeftijd een grote achterstand oplopen. Er moet daarom meer geld komen voor peuter- en kleuteronderwijs. Achterstandsgezinnen, vooral die thuis geen of gebrekkig Nederlands spreken, worden aangemoedigd hun kinderen naar dat onderwijs te sturen. Een ‘leerplicht’ voor alle peuters schiet zijn doel voorbij. Als het nodig is worden de ouders onder schooltijd bijgeschoold om hun kinderen te ondersteunen.

Onderwijs - Bijzonder onderwijs

Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en niet de staat. Zij hebben daarom de vrijheid om scholen op te richten en te kiezen die bij hun levensbeschouwing of ideeën over opvoeding aansluiten. Discussies over integratie mogen dit grondrecht niet in de weg staan. Het is belangrijk dat het voor iedereen helder is waar een school voor staat. Scholen moeten daarom duidelijk zijn over wat hun identiteit in de praktijk inhoudt en dit laten blijken in een consequent toelatingsbeleid.

Onderwijs - Leerlinggebonden Financiering in Hoger Onderwijs

Laatst gewijzigd op: 02-06-09

In het Hoger Onderwijs moeten studenten Leerlinggebonden Financiering (LGF) kunnen krijgen. Net zoals dat nu al in de andere lagen van het onderwijs mogelijk is. PerspectieF denkt dat hierdoor studenten met een functiebeperking beter in staat zullen zijn om een opleiding te kunnen volgen en deze ook met goed gevolg af te ronden.  Hierdoor kunnen de talenten van deze studenten nog beter benut worden.

Onderwijs - Middelbaar Beroepsonderwijs

De overgang van VMBO naar MBO en van MBO naar HBO moet soepeler. Er vallen teveel studenten uit doordat de overstap naar een ander opleidingsniveau te groot is. Het is niet acceptabel dat veel jongeren hierdoor geen startkwalificatie halen. Zwakke VMBO-leerlingen moeten een lesprogramma krijgen dat beter bij hun talenten aansluit en leerlingen die op jonge leeftijd een verkeerde richting hebben gekozen worden alsnog op weg geholpen in hun nieuwe keuze. Het niveau van MBO-4 wordt opgekrikt om beter aan te sluiten op het HBO.

Onderwijs - Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor de leerlingen die nog een extra steuntje in de rug nodig hebben. De bureaucratische rompslomp, met eindeloze hoeveelheden papierwerk, levert veel extra werk voor deze leerlingen en hun ouders op. Dit kan verminderd worden door de informatieuitwisseling tussen instanties te verbeteren, zodat niet alles driedubbel ingevuld hoeft te worden.

Onderwijs - Thuisonderwijs

Laatst gewijzigd op: 07-01-09

PerspectieF gelooft dat kinderen door God aan ouders gegeven worden. Zij zijn het die kinderen moeten opvoeden en dat betekent dat zij de ruimte moeten hebben om hun kinderen zelf te onderwijzen. Thuisonderwijs biedt vele voordelen, te denken valt aan meer mogelijkheden om in te spelen op wensen en problemen van het kind en de mogelijkheid om het onderwijs zodanig in te richten dat het volledig aansluit bij en integreert met de opvoeding. 
 
In Nederland is thuisonderwijs op dit moment slechts in zeer uitzonderlijke situaties toegestaan. PerspectieF wil dat naast het bijzonder en het openbare onderwijs ook thuisonderwijs binnen de Leerplichtwet erkent wordt als toegestaan onderwijs. Op deze manier moeten alle ouders en kinderen de ruimte krijgen om te genieten van de mogelijkheden van thuisonderwijs.

PerspectieF stelt aan het thuisonderwijs wel duidelijke kwaliteitseisen. Ouders moeten kunnen aantonen dat hun kind een bepaalde kennis en kunde bezit. Zowel op bijvoorbeeld het gebied van taal als op de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook moeten ouders kunnen verantwoorden hoe zij invulling hebben gegeven aan de lesuren inzake de Leerplicht.

Onderwijs - uitval in Hoger Onderwijs

Laatst gewijzigd op: 02-06-09

Er vallen nog steeds teveel studenten uit in het Hoger Onderwijs door een verkeerde studiekeuze. PerspectieF maakt zich hier zorgen over. Om deze uitval tegen te gaan wil PerspectieF dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussenjaren en heroriëntatietrainingen gaat financieren zoals die nu bijvoorbeeld op de Evangelische Hogeschool en Bernard Lievegoed College for Liberal Arts (Vrije Hogeschool) worden aangeboden.

Zie ook het manifest hierover.

Onderwijs - urennorm

Laatst gewijzigd op: 02-06-09

De overheid stelt terecht een minimumeis qua aantal uren dat leerlingen in het voortgezet onderwijs aan lessen moeten volgen. Het mag niet zo zijn dat het onderwijs, de hoofdtaak van een school, hevig lijdt onder vergaderingen en andere randactiviteiten.

Onderwijsachterstanden

Geld om onderwijsachterstanden te bestrijden moet verdeeld worden op basis van de thuissituatie van een leerling. Achterstanden komen voor bij allochtone en autochtone leerlingen. Beide groepen krijgen daarom ondersteuning. Scholen moeten hier, onafhankelijk van het aantal leerlingen, een beroep op kunnen doen.

Ontbinding Provinciale Staten en Gemeenteraden

Laatst gewijzigd op: 23-04-07

Het moet mogelijk worden de Provinciale Staten en gemeenteraden tussentijds te ontbinden. Zo kan een oplossing worden gezocht in situaties waarin de bestaande politieke samenstelling geen oplossing te vinden is zonder het bestuur voor de rest van de vier jaar vleugellam te doen zijn.

Ontslagrecht

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Het ontslagrecht dient niet versoepeld te worden. Werkgever en werknemer hebben in de bestaande wetgeving voldoende mogelijkheden om te komen tot een beëindigingsovereenkomst die blijk geeft van waardering naar twee kanten. Bij het bepalen van de hoogte van een ontslagvergoeding wordt deels rekening gehouden met het arbeidsverleden van de werknemer en zijn toekomstige kansen op de arbeidsmarkt.

Ontwikkelingssamenwerking

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

De ongelijkheid en armoede in de wereld moet worden verminderd. Als christenen hebben wij hierin een verantwoordelijkheid. De overheid heeft als taak om op te komen voor de zwakkeren. Voor voldoende publieke aandacht en voldoende aandacht voor ontwikkelingslanden in het kabinet blijft een afzonderlijke minister voor ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel essentieel. Wel moet er een goede balans zijn in verantwoordelijkheid vanuit de overheid en private initiatieven. Bedrijven moeten aangemoedigd worden om ook bij te dragen aan ontwikkelingssamenwerking. Daarbij is het van belang om alert te zijn op het vooropstellen van de lokale noden en behoeften, in plaats van louter bedrijfswinsten en mogelijk daarmee samengaande uitbuiting van mensen. Naast bedrijven verdienen ook NGO’s het vertrouwen van de overheid. Dit mag concreet worden gemaakt in een grotere investering in de genoemde NGO’s ten koste van bilaterale en multilaterale hulp.

Het doel van ontwikkelingssamenwerking is een structurele verbetering van de menselijke levensomstandigheden in ontwikkelingslanden. Investeringen in onder meer goed onderwijs, voldoende en veilig voedsel en drinkwater en betrouwbare medische zorg zijn hiervoor noodzakelijk. Hierin dient een afhankelijke houding te worden voorkomen. Daarom is het belangrijk dat op het moment dat noodhulp wordt gegeven, zo snel mogelijk wordt overgeschakeld naar structurele samenwerking. De EU en Nederland kunnen daarbij van toegevoegde waarde zijn door gericht in bepaalde landen in bepaalde sectoren de samenwerking te zoeken. De behoefte van het partnerland en de expertise vanuit EU en Nederland moeten daarbij gekoppeld worden. Zo heeft Nederland veel te bieden op het gebied van water, landbouw en rechtsstaat.

Structurele ontwikkeling kan er komen door oneerlijke (handels)systemen aan te pakken.  Gelukkig zijn er allerlei duurzame initiatieven de laatste jaren opgekomen waardoor eerlijke handel mogelijk is geworden. Het is nu aan overheid, bedrijfsleven en consumenten om hierin verdere stappen te maken. Eerlijke handels- en investeringsverdragen en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hierbij essentieel.

Ontwikkelingssamenwerking - budget

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Ontwikkelingssamenwerking gaat om het samenwerken met en omzien naar onze naaste. Er is in Nederland een discussie op gang gekomen over het nut en de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking. Dit heeft als positief effect dat er intensiever wordt gezocht naar effectievere manieren van ontwikkelingssamenwerking. Tegelijkertijd is het probleem bij deze discussie dat het al snel alleen over geldbedragen gaat en dat er onevenredig fors gesneden is in ontwikkelingssamenwerking.

Het budget moet beter besteed worden, maar niet worden verlaagd. Het budget is sowieso al lager in tijden van minder economische groei, omdat het een percentage is van het Bruto Nationaal Product (BNP). Het is erg te moeten constateren dat de allerarmsten in deze wereld de rekening van de crisis, als gevolg van Westerse hebzucht, gepresenteerd krijgen. Mensen in ontwikkelingslanden moeten juist op structureel meer financiële steun vanuit Nederland kunnen rekenen. Daarom moet het budget voor ontwikkelingssamenwerking van 0,7% eerst weer omhoog naar 0,8% van het BNP, en op termijn verder omhoog naar 2%. De definitie van ontwikkelingssamenwerking moet daarbij wel breder worden getrokken.

Ontwikkelingssamenwerking – NGO’s

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

We moeten een groter deel van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget besteden aan ontwikkelingsorganisaties, ofwel niet-gouvernementele (maatschappelijke) organisaties (NGO’s), en minder aan multilaterale en bilaterale hulp. Deze vervullen een essentiële rol bij het werken aan gelijkwaardige ontwikkeling. In feite hebben ze verschillende rollen. Daarbij gaat het onder andere om het verlenen van noodhulp, het werken aan ontwikkeling en armoedebestrijding al dan niet via public-private partnerships en het signaleren van mensenrechtenschendingen.

De NGO’s verdienen meer vertrouwen van de overheid. Ze moeten uiteraard goed gecontroleerd worden op de besteding van subsidies, maar steekproefsgewijze controle om aan een keurmerk te voldoen moet voldoende zijn. Deze NGO’s mogen voor niet meer dan maximaal 50% op subsidie draaien, om zo de NGO’s zoveel mogelijk op eigen benen te laten staan en een goede relatie tussen NGO en burgers te stimuleren. Burgers die geven aan NGO’s moeten vervolgens gesteund worden door een ruimere giftenaftrek bij de belastingen. NGO’s moeten bij hun operaties in landen steunen op lokale kennis en zoveel mogelijk lokale NGO’s inzetten om het werk te doen.

Openbaar vervoer

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Het openbaar vervoer moet aan twee criteria voldoen. Ten eerste moet het bijdragen aan de bereikbaarheid door het aantal auto’s op de weg te beperken. Ten tweede moet het een alternatief bieden voor iedereen die geen auto tot zijn of haar beschikking heeft. Om aan het eerste criteria te voldoen moeten snelle en directe verbindingen worden geboden met weinig tussenstops. Om aan het tweede criteria te voldoen moet het openbaar vervoer een fijnmazig netwerk bieden met altijd een halte in de buurt. Beide criteria leiden dus tot verschillende oplossingen. Het openbaar vervoer zal daarom bestaan uit meerdere lagen.

De overheid moet gericht investeren in het versnellen en het uitbreiden van de capaciteit van de drukste verbindingen. Denk daarbij aan de aanleg van lightrailverbindingen of busbanen. Nieuwbouw dient zoveel mogelijk plaats te vinden rondom deze verbindingen. Door reizen in de daluren aantrekkelijk te maken kan efficiënter van de infrastructuur en de voertuigen gebruik gemaakt worden. Het comfort van het openbaar vervoer moet concurrerend zijn met de auto.

Daarnaast zal de overheid een betaalbaar en fijnmazig netwerk in stand moeten houden. Dit netwerk is vanwege de lagere aantallen reizigers minder aantrekkelijk voor een vervoerder. Aanbestedingen moeten daarom gebaseerd worden op kwaliteit en niet alleen op prijs. Vervolgens dienen overheden de prestaties van de vervoerder actief te monitoren om te borgen dat de beloofde kwaliteit ook daadwerkelijk geleverd wordt. De voertuigen moeten zo min mogelijk vervuiling uitstoten en moeten toegankelijk zijn voor iedereen.

Alle vormen van openbaar vervoer moeten zo goed als mogelijk op elkaar aansluiten. De OV-chipkaart mag geen barrières opwerpen bij het overstappen van één vervoermiddel op een ander. Punctualiteit is belangrijk maar mag niet ten koste gaan van de mogelijkheid om over te stappen. De vervoerders dienen gestimuleerd te worden, bijvoorbeeld met bonussen of boetes, om aansluitingen die ze beloven ook werkelijk te realiseren. Vervoerders en overheden moeten meer onderling samenwerken om het openbaar vervoer als een totaalproduct in de markt te zetten.

Orgaandonatie

Laatst gewijzigd op: 31-08-09

Het doneren van organen is een mogelijkheid voor burgers om elkaar te dienen en dient daarom belangeloos te gebeuren. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn dat mensen zelf kúnnen, maar er ook toe aangezet worden óm te kiezen of ze al dan niet donor willen zijn. Jongeren moeten ruimte en tijd krijgen om hun beslissing langer te overwegen.

Een persoonlijke benadering en bewustwording dient onderdeel te zijn van de informatie op basis waarvan de keuze gemaakt moet worden. Juist 18-jarigen dienen voorzien te worden van informatie op een voor hen begrijpelijke en aansprekende manier.

OV-chipkaart

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

De OV-chipkaart biedt in theorie een reiskaart aan waarmee met elke vorm van openbaar vervoer gereisd kan worden. PerspectieF is een voorstander van deze innovatie. Met één kaart kan gebruik gemaakt worden van trein, tram, bus en metro. Toch komen er een aantal problemen om de hoek, waar PerspectieF nog verbeterpunten ziet. Elke verplaatsing (rit van herkomst naar bestemming) mag maximaal één check-in en check-out kennen, zodat de reiziger niet bij elke overstap deze extra stappen van in- en uitchecken hoeft te nemen. Er worden momenteel meerdere tarieven gehanteerd bij verschillende vormen van OV. PerspectieF pleit voor één te hanteren tarief, hetgeen duidelijkheid biedt aan de reiziger. De OV-chipkaart biedt veel kansen wanneer alle partijen het maximale eruit halen. De OV-chipkaart moet gericht blijven op ondersteuning van de reiziger en het bieden van extra reiscomfort door betaling te vereenvoudigen.

Overheid

Laatst gewijzigd op: 22-05-12

De overheid moet bijna altijd terughoudend zijn. Zeker als het gaat om geloof en levensbeschouwing. De overheid kan nooit de weg wijzen naar de waarheid. Wel moet de overheid mogelijkheden geven aan mensen om zelf naar waarheden te zoeken: mensen zijn vrij een keus voor een geloof of levensbeschouwing te maken. Ook de ambtenaren hebben deze keuze en dus kan de overheid niet neutraal zijn. Wel moet zij onpartijdig zijn in haar benadering van burgers.

Een christelijke staat is niet een doel voor PerspectieF, een seculiere of liberale ook niet. Staten kunnen niet geloven en het geloof van de Nederlandse bevolking kan en mag niet door de overheid worden afgedwongen. Het eren van Gods naam is aan mensen persoonlijk.

De onpartijdige staat en de scheiding tussen kerk en staat betekenen niet dat er een scheiding is tussen geloof en politiek. Het overheidsbeleid gaat altijd uit van een bepaalde visie op mens en samenleving. De basis van de christelijke politiek is Christus zelf. Vanuit het christelijk geloof en de christelijk-sociale traditie zoeken we naar een rechtvaardig overheidsbeleid. PerspectieF is van mening dat haar visie relevant is voor christenen en niet christenen, PerspectieF gaat niet voor christelijk beleid maar voor relevant beleid, welke zij baseert op haar christelijke achtergrond.