Standpunten

Op deze pagina vind op ABC-volgorde de standpunten van PerspectieF. Bovendien kan je hiernaast het politiek programma en de scripta's die afgelopen jaren zijn verschenen downloaden. De standpuntenen het politiek programma worden up-to-date gehouden door de denktank. Vragen en opmerkingen kunnen naar politiek@perspectief.nu.

Standpunten

Pensioenstelsel

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

De tweede en derde pijler van het pensioenstelsel moeten worden gelijkgetrokken qua fiscale facilitering en bescherming van het vermogen. De tweede pijler bevat alleen collectieve regelingen en de derde pijler individuele regelingen. Alle werknemers en ZZP’ers krijgen toegang tot de tweede en derde pijler. Werknemers worden standaard in de tweede pijler ondergebracht en ZZP’ers in de derde pijler. Vervolgens kunnen beide er ook voor kiezen om, in plaats van in de collectieve tweede pijler, pensioen op te bouwen in de individuele derde pijler en vice versa. Toezeggingen over pensioenuitkeringen worden niet meer gedaan, maar in plaats daarvan wordt gesproken in ambities. Deze ambities worden getoetst op haalbaarheid, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methodiek waarmee nu de dekkingsgraad wordt berekend. Wanneer deze onvoldoende is wordt er bijgestuurd door middel van het aanpassen van toekomstige ambitie en huidige uitkering.

Platteland

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Het platteland is blijvend belangrijk voor de productie van voedsel, voor dagrecreatie, meerdaags toerisme in eigen land, natuurbehoud en het behoud van het open landschap. Op het platteland moet meer aandacht komen voor de eigen identiteit ten opzichte van de grote steden. Hiervoor dienen voldoende voorzieningen aanwezig te blijven en dient het overheidsbeleid erop gericht te zijn karakteristieke landschapselementen te behouden. De sociale cohesie dient goed te blijven zodat negatieve effecten van krimp tegen worden gegaan. Een belangrijke voorwaarde is hierbij wel dat er goede OV verbindingen zijn tussen de verschillende dorpen. Burgers zonder auto dienen namelijk ook de mogelijkheid te hebben om tussen de verschillende dorpen en naar omliggende steden te kunnen reizen, zodat een sociaal isolement van burgers wordt voorkomen.

Politie

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

De politie moet de orde handhaven op straat. Diezelfde straat is ook de plek waar mensen het gevoel van veiligheid of onveiligheid krijgen. De politie moet daarom dichtbij de burger staan en zichtbaar zijn in de buurt. Niet alleen in de stad, maar ook op het platteland.

Politieke cultuur

Laatst gewijzigd op: 21-06-12

Er wordt gesteld dat er een kloof is tussen de burger en de overheid, oftewel een vertrouwenscrisis. De kloof tussen politiek en burgers ziet PerspectieF wel in zekere mate. PerspectieF denkt dat de vertrouwenscrisis gerelativeerd kan worden met het oog op het vertrouwen van burgers in het functioneren van de democratie. PerspectieF bepleit daarom allereerst een verandering van de politieke cultuur in Nederland.Daarbij moeten politici zich weer richten op de belangrijkste maatschappelijke kwesties. Het moet gaan om inhoud in plaats van buitenkant en politieke spelletjes. PerspectieF wenst geen mediacratie. In de media is te weinig ruimte voor kennis en nuance, waardoor de kwaliteit van de democratie wordt ondermijnd. Politici moeten betrouwbaar, dienstbaar en aanspreekbaar zijn. Onze insteek daarbij is altijd om de bestaande instituties te versterken vanuit de idee dat de rechtsstaat en representatieve democratie verstevigd moeten worden. Ook kunnen structuurhervormingen helpen om een cultuurverandering te bevorderen. Vormen van directere democratie kunnen op bepaalde terreinen worden beproefd, maar met terughoudendheid.

Pornografie

Laatst gewijzigd op: 17-11-12

Je kunt haast geen tijdschrift meer kopen, niet laat TV meer kijken, of je wordt geconfronteerd met pornografie in bladen of reclame. Wij willen een zodanige inrichting van laagdrempelige winkels als benzinestations, kiosken en supermarkten dat deze bladen niet voor iedereen zichtbaar worden uitgestald en zeker niet op ooghoogte van kinderen. Ook TV reclame voor sexlijnen moet, net als die voor radio enige jaren terug, afgeschaft worden.

Lees ook: 'Dossier Webcamsex'.

Primair en Passend Onderwijs

Laatst gewijzigd op: 31-03-12

Ieder kind is uniek, met eigen talenten. Binnen het onderwijs moet recht gedaan worden aan de verschillen tussen kinderen. Differentiatie en passend onderwijs zijn dan ook van groot belang. Passend onderwijs kijkt naar de individuele leerbehoeften van elke leerling, elk kind moet het beste uit zichzelf kunnen halen. De leerkracht is daarbij een begeleider in het proces, maar in de klas met 30 kinderen en 1 leerkracht is dit onbegonnen werk. De werkdruk op leerkrachten en vooral de bureaucratie in het onderwijs is PerspectieF een doorn in het oog.

Analfabetisme is in dit rijke, westerse land een onderschat probleem. Veel allochtone, maar ook autochtone Nederlanders hebben een te laag lees- of spreekniveau om goed binnen de samenleving mee te draaien. Dit is een extra reden om goed toe te zien op de kwaliteit van het (primair) onderwijs.

Fusies binnen schoolverenigingen zijn vaak noodzakelijk, maar soms ook ten onrechte opgelegd van hogerhand. Kleine dorpsscholen worden opgeheven en kinderen worden overgeplaatst naar grotere scholen in een nabijgelegen plaats. Kinderen hebben er recht op om in de eigen buurt onderwijs te ontvangen. PerspectieF betreurt dat de echte ‘dorpsschool’ dreigt te verdwijnen en de overheid moet er alles aan doen zodat deze dorpsschooltjes zoveel mogelijk kunnen blijven bestaan.

 

Speciaal onderwijs is er voor kinderen die door hun beperking of achterstand op het gebied van leren, gedrag of door een lichamelijk of geestelijk probleem, niet meer in het reguliere onderwijs mee kunnen draaien. Deze scholen werken ook vaak samen met reguliere scholen, zodat deze ook ‘lichtere gevallen’ op kunnen vangen. Speciaal onderwijs hoort geen dumpplek voor lastige kinderen te worden, maar een veilige omgeving waar het kind net iets meer uit zichzelf kan halen. PerspectieF is voor passend onderwijs, maar de optie om al het speciaal onderwijs op te heffen gaat ons te ver.

  • De werkdruk op leerkrachten en vooral de bureaucratie in het onderwijs is PerspectieF een doorn in het oog.
  • PerspectieF betreurt dat de echte ‘dorpsschool’ dreigt te verdwijnen en de overheid moet er alles aan doen zodat deze dorpsschooltjes zoveel mogelijk kunnen blijven bestaan.
  • PerspectieF is voor passend onderwijs, maar de optie om al het speciaal onderwijs op te heffen gaat ons te ver.

Privacy

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Het is met de toegenomen informatisering makkelijker geworden om persoonlijke gegevens van mensen te achterhalen en te gebruiken. Met de bestrijding van terrorisme is het niet alleen meer voor bedrijven interessant, maar ook voor de overheid om meer over hun burgers te weten en vast te leggen. Burgers moeten tegen beide partijen beschermd worden op basis van twee grondregels. Mensen mogen alleen na expliciete toestemming in (klanten)bestanden worden opgenomen die niet doorverkocht mogen worden. De overheid verzameld alleen gegevens op grond van redelijke verdenking. Het recht van burgers om ‘vergeten’ te worden dient gewaarborgd te zijn. Dit houdt in dat de burger zelf controle heeft en houdt op zijn of haar persoonlijke gegevens welke op verzoek worden verwijderd uit databestanden.

Publieke omroep

De omroepverenigingen blijven de basis voor het publieke omroepbestel. De drie publieke TV-zenders en de vijf publieke radiozenders blijven bestaan om een zo’n breed en gevarieerd mogelijk programma-aanbod te verzorgen. Een BBC-achtig model wordt afgewezen.