Buitenland

Hier staan de standpunten van PerspectieF over het thema 'Buitenland'. 

 • Europa

  Europa is ooit begonnen als een organisatie ten behoeve van vrede en economische samenwerking. Samen met het oplossen van klimaat- en migratieproblemen, zijn dat nog altijd de kerntaken van de Europese Unie. PerspectieF vindt dat Europa zich daarop moet blijven richten, en ziet de voordelen van Europese samenwerking op deze gebieden. PerspectieF ziet echter ook de nadelen van een te sterk Europa. Dat betekent niet dat de Europese Unie minder moet gaan doen. Ze moet zich richten op enkele kerntaken, en daar volledig op inzetten.

  De Europese Unie ondergaat op dit moment veranderingen, mede door de Brexit en de toenemende kritiek op de EU vanuit nationale parlementen. Het is daarom niet verstandig om meer landen aan de Europese Unie toe te voegen. Turkije is al lange tijd kandidaat voor lidmaatschap van de Europese Unie, maar door de ontwikkelingen op het gebied van persvrijheid en mensenrechten is PerspectieF van mening dat Turkije op dit moment en in de nabije toekomst geen kans maakt om lid te worden.

  Het is belangrijk om voor de Europese Unie een sterke democratische basis te behouden. De invloed van het direct gekozen Europees Parlement moet daarom worden uitgebreid. Ook is PerspectieF voorstander van voorlichting over de invloed van de Europese Unie aan burgers, zodat begrip en besef toeneemt.

 • Mondiale samenwerking

  Publieke mondiale gerechtigheid en vredesopbouw zijn voor PerspectieF richtinggevend voor het buitenland- en ontwikkelingsbeleid. Het gaat erom recht te doen aan de gelijke waardigheid van ieder mens als schepsel van God. Wereldwijd dragen overheden, organisaties en burgers onderscheiden verantwoordelijkheden om hieraan bij te dragen.

  De wereld heeft te maken met vele ‘crises’. Zoals de schuldencrisis, maar er is ook sprake van een voedsel-, klimaat-, water-, energie-, grondstoffen- en veiligheidscrisis. Onderliggende oorzaak is een morele crisis die haar oorsprong vindt in de menselijke kwetsbaarheid, maar ook in het individualisme en de dominantie van de neoliberale filosofie in economie en politiek van met name Westerse landen. Deze ideeën zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor onderontwikkeling van grote groepen mensen in de wereld.

  De huidige geopolitieke verhoudingen zijn terug te voeren op koloniale tijden en huidige oneerlijke economische machtsverhoudingen en handel in de wereld tussen arm en rijk. Tegelijkertijd zien we een opkomst van landen die leidt tot intensivering van de internationale handel en flinke economische groei in de wereld. Deze handel is echter vaak niet duurzaam, terwijl de voordelen van deze groei maar mondjesmaat de gewone burger bereiken. In veel productieketens (kleding, elektronica, grondstoffen, voedsel, farmacie) is er sprake van uitbuiting van arbeiders, uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling door het falen van bedrijven en overheden. Daardoor is er per saldo meer ongelijkwaardigheid, aangezien met name de verschillen tussen bevolkingsgroepen binnen landen steeds groter worden. Er zijn de ‘winners’ en ‘losers’ van de globalisering.

  In antwoord op de uitdagingen van een wereld in beweging wilt PerspectieF van ontwikkelingssamenwerking naar mondiale samenwerking. Nederland heeft niet langer de pretentie om ontwikkeling te brengen in de Derde Wereld. Mondiale samenwerking is het antwoord in de context van de huidige geglobaliseerde wereld. Concreet betekent dat een hervorming van het vroegere ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, het inzetten op eerlijke en duurzame economische (handels) relaties en een geïntegreerde, duurzame aanpak van

  internationale problemen (mondiale publieke goederen), zoals verduurzaming van handelsketens. Door maatschappelijk verantwoord consumeren (burger), produceren (bedrijfsleven) en reguleren (overheden) kunnen productieketens eerlijker en duurzamer worden.

  Het is goed dat er door Nederland en de EU gewerkt wordt aan effectiever ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Er zijn echter nog stappen te zetten, in het bijzonder wat betreft zeggenschap voor degenen op wie ontwikkelingsprojecten gericht zijn. Positief is de focus van het nieuwe beleid op een aantal speerpunten en een aantal landen waar Nederland en EU primair het verschil kunnen maken. Nederland richt zich nu voornamelijk op productieve sectoren waarbij onze handelsbelangen al snel de boventoon kunnen gaan voeren. PerspectieF kiest allereerst voor de allerarmsten. Wat PerspectieF betreft ligt de focus op landbouw en voedselzekerheid, verbetering van de positie van vrouwen en kinderen, recht en veiligheid, gezondheid, water en milieu, en onderwijs. Van belang is echter dat hierbij ingezet wordt op een zo groot mogelijke rol van lokale maatschappelijke organisaties, en versterking daarvan, in plaats van de projecten uitsluitend door Westerse NGO’s te laten uitvoeren.

  Om ambities waar te maken zijn meer middelen nodig vanuit Nederland. Daarnaast hoort bij de hervorming coherent beleid, wat betekent dat oneerlijke economische verhoudingen worden rechtgetrokken, dat er geïnvesteerd wordt in mondiale publieke goederen (water, lucht, klimaat, milieu etc.) en een geïntegreerde inzet op defensie, diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Onderdeel hiervan is het voorkomen van rampen en mensonwaardige ongelijkheid in plaats van het achteraf te repareren.

 • Globalisering

  Globalisering is het fenomeen dat de economie, politiek en cultuur van landen steeds verder geïntegreerd raakt tot een geheel. We weten wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, we kunnen overal naar toe reizen en we kopen goederen van over de hele wereld. Dit heeft een impact op onze economie, cultuur en internationale betrekkingen.

  Economie

  Waar vroeger de geopolitieke strijd ideologisch van aard was, verschuift deze naar een economische machtsstrijd die veroorzaakt is door schaarste van natuurlijke grondstoffen. Door de haven Rotterdam en de luchthaven Schiphol doet Nederland goede zaken dankzij toenemende globalisering. Dit zijn positieve zaken die de overheid moet blijven faciliteren. Er vind een machtsverschuiving plaats richting het Oosten. Nederland moet proactief kansen creëren in deze vernieuwde mondiale economische verhoudingen. Hand in hand met globalisering gaat toenemende urbanisatie. Steeds meer mensen trekken naar de stad op zoek naar betere economische perspectieven. In veel landen verschuift hierdoor economische macht van de staat naar de stad. Ook hier zijn voor Nederland kansen op het gebied om kennis en technologie in te zetten.

  Cultuur

  Bij globalisering is ook een tegenbeweging te gewaarworden omdat mensen angstig zijn voor de verlies van hun cultuur. Soms leidt dit tot radicale ideeën en extremisme. Wereldwijd heeft dit zijn uitwerking op de onderdrukking van minderheden en zien we ook een toename van christenvervolging. Culturele en religieuze groepen moeten beschermd worden wanneer hun rechten worden geschonden.

  Internationale Betrekkingen

  Door globalisering kunnen we steeds beter internationaal samenwerken. Nederland is een klein land maar kan op internationale vlak wel zijn stem laten horen. Binnen de Veiligheidsraad van de VN kan Nederland aandacht vestigen op belangrijke internationale thema’s zoals de internationale rechtsorde, mensenrechten, vrede en klimaat. Perspectief vindt dat Nederland niet moet terugdeinzen om hier een duidelijk geluid te laten horen en andere landen aan te spreken op bijvoorbeeld, de behandeling van minderheden. Voor Perspectief heeft het bevorderen van de rechtsstaat wereldwijd prioriteit. Vanuit die rechtsstaat kan democratie worden ontwikkeld.

 • Mensenrechten

  Als christenen geloven we dat ieder mens waardevol is en recht heeft op een menswaardig bestaan. Die inherente menselijke waardigheid brengt fundamentele mensenrechten met zich mee. Perspectief staat achter de universele rechten van de mens. Wel moeten mensenrechten altijd in de lokale context worden geïmplementeerd. De strijd voor mensenrechten moet voortdurend gestreden worden. Vervolgingen wegens geloof, overtuiging, seksuele geaardheid of ras komen op veel plekken in de wereld voor. De Nederlandse overheid moet, onder andere in VN-verband, opkomen voor mensen die hieronder lijden en die hier tegen strijden. Een land dat onder kritiek staat, mag zich niet verschuilen achter het beginsel van de soevereiniteit van de staat. Perspectief vindt dat Nederland stelling moet nemen tegen landen waarin de godsdienstvrijheid beperkt wordt. Voorbeelden hiervan zijn anti-bekeringswetgeving, wetten tegen afvalligheid, anti-blasfemiewetgeving en registratieverplichtingen. Met name in EU-verband kan Nederland oproepen voor maatregelen tegen landen die dit soort wetgeving hebben. Zelf moet Nederland een voorbeeld zijn op het gebied van rechtsorde en mensenrechten.