Standpunten

Op deze pagina vind op ABC-volgorde de standpunten van PerspectieF. Bovendien kan je hiernaast het politiek programma en de scripta's die afgelopen jaren zijn verschenen downloaden. De standpuntenen het politiek programma worden up-to-date gehouden door de denktank. Vragen en opmerkingen kunnen naar politiek@perspectief.nu.

Standpunten

Verenigde Naties

Laatst gewijzigd op: 05-04-12

Het is een goede zaak als Nederland zich actief toont op het gebied van VN-missies, maar ook op militair gebied is geloofwaardigheid essentieel. Koste wat ‘t kost eigen slachtoffers willen vermijden is hypocriet en kost veel mensenlevens. Er moet alles aan worden gedaan hiervoor een draagvlak te creëren in de Nederlandse samenleving. Het zou daarom goed zijn om kaders op te stellen hoe er wordt ingegrepen bij verschillende situaties en op welke manier landen daarbij samenwerken. Bij uitzending van Nederlandse eenheden moet Nederland nauw betrokken worden bij de internationale besluitvorming. Taken en bevoegdheden moeten vooraf duidelijk zijn vastgelegd. Voor uitzending van eenheden moet de missie een kans van slagen hebben en moeten de militairen, ook bij huma­nitaire missies, voldoende toe- en uitgerust zijn. Een te hoog aspiratieniveau van Nederland op het gebied van crisisbeheersing, vredesoperaties en humanitaire hulpverle­ning is, omdat de mogelijkheden beperkt zijn, ongewenst. Nederland moet dan ook samenwerken in NAVO-verband en EU-verband.

Verrommeling

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Verrommeling van het landschap moet tegengegaan worden. Nieuwe bouwlocaties moeten aansluiten bij bestaande bebouwing, maar liever nog is er sprake van inbreiding. Inbreiding is het tegenovergestelde van uitbreiding. In plaats van het bouwen aan de rand van bestaande bebouwing wordt er binnen bestaand bebouwd gebied ontwikkeld. Hoewel dit relatief duur is moet dit zo veel mogelijk worden gestimuleerd. De open ruimte in Nederland blijft behouden en verrommeling wordt tegengegaan. Daarnaast blijft de kwaliteit van het bestaande bebouwde gebied behouden of wordt verbeterd. Verloedering wordt hierdoor tegengegaan. Dit moet ook gelden voor bijvoorbeeld reclameborden, reclamemasten en verlichting buiten de bebouwde kom. Waar deze het landschap vervuilen of lichtvervuiling veroorzaken moet opgetreden worden.

Visserij

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Er zijn steeds minder vissers in Nederland. Waar vroeger vele kleine visboten hun netten uitwierpen is er nu een kleine moderne vloot die het hoofd boven water probeert te houden. De sector is noodgedwongen meegegaan in de schaalvergroting en heeft zich, vaak met moeite aangepast aan de steeds strengere vangstquota. Er moet echter verantwoord worden omgegaan met het mariene ecosysteem. Overbevissing en verwoesting van de zeebodem moet worden voorkomen. Het gemeenschappelijke Europese visserijbeleid biedt adequate internationale afspraken voor de Nederlandse Exclusieve Economische Zone. Meer aandacht is gewenst voor Europa overschrijdende problematiek, bijvoorbeeld oceaanvisserij en verplaatsing van problematiek naar andere delen van de wereld door Europese regels.

De eigen verantwoordelijkheid van de beroepsgroep speelt een belangrijke rol. In geval van natuurcompensatie en aanleg van windparken op zee moet voldoende rekening worden gehouden met de belangen van de visserijsector. Nieuwe technieken moeten gestimuleerd worden, en barrières om die toe te passen moeten worden opgeheven. Met name pulskortechnieken lijken niet van de grond te komen, terwijl die een grote verbetering kunnen bieden ten opzichte van de huidige sleepnetten met wekkers. In windparken moet een verbod tot vissen van kracht zijn om de veiligheid te waarborgen. Verlies van visgronden voor wind of natuur dient echter gecompenseerd te worden door de windparkexploitant of de overheid, bijvoorbeeld via een fonds dat gebruikt kan worden om de vissersvloot gefaseerd te verkleinen en te verduurzamen.

 

Voorkeursstemmen

Laatst gewijzigd op: 22-05-12

Via voorkeursstemmen kunnen kiezers duidelijk maken welke kandidaat op de lijst van een politieke partij zij het liefst in de volksvertegenwoordiging willen. Om de band tussen kiezer en gekozene te verkleinen is een aantal jaar geleden de drempel voor een voorkeurszetel in de Tweede Kamer verlaagd. Het lijkt PerspectieF goed om voorkeursdrempels opnieuw te verlagen omdat het belangrijk is om de band tussen kiezers en vertegenwoordigers te verstevigen. De politiek draait vandaag meer om personen en om mediaperformance. Wij vinden dat het programma van partijen voorop moet staan, maar dat het goed is om burgers ook directer invloed te geven op de personen die hen mogen vertegenwoordigen. Dit is van groot belang om te voorkomen dat de democratie steeds meer een belangenbehartigersspel wordt. De burger kiest een volksvertegenwoordiger en niet een belangenbehartiger die tot het einde wil gaan. Samenwerking loont, om dat goed te bereiken moet je je kunnen identificeren met de volksvertegenwoordiger. Dat kan door een voorkeursstem uit te brengen.

Voortgezet onderwijs

Laatst gewijzigd op: 31-03-12

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs moet verbeterd blijven worden. Dit begint bij de bestuurders die efficiënter te werk moeten gaan, duidelijke doelen moeten stellen en tevens moeten controleren of gestelde doelen behaald zijn. Het ontbreekt besturen vaak aan een langetermijnvisie waardoor bijvoorbeeld financiële tegenvallers te laat worden opgemerkt. PerspectieF pleit er voor dat schoolbesturen op het voortgezet onderwijs een langetermijnvisie ontwikkelen.

Naast het bestuur moeten ook de docenten zich blijven ontwikkelen. Het onderwijs wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop de docent leerstof aanbiedt. Door meer aandacht te besteden aan de professionalisering van docenten, kan het onderwijs onder andere beter worden afgestemd op de individuele leerling en kunnen zorgleerlingen meer aandacht krijgen. Die aandacht hebben ze hard nodig. PerspectieF pleit voor de professionalisering van docenten.

Sinds een aantal jaren halen leerlingen lagere eindexamencijfers voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze vakken verdienen meer aandacht. Op het centraal examen mag voor slechts één van deze vakken een vijf worden gehaald wil de leerling slagen. Het verschil in het cijfer tussen het schoolexamen en het centraal examen is op alle niveaus te groot. Het laatstgenoemde examen valt vaak te laag uit in vergelijking met het schoolexamen. Dit wijst erop dat scholen verbeteringen moeten aanbrengen in onderwijs en kwaliteit van het schoolexamen om dit verschil aanvaardbaar te krijgen.

Het is erg belangrijk dat het onderwijs voor iedereen gelijke kansen creëert. Slechtere scholen zorgen echter voor verminderde kansen voor leerlingen die er onderwijs hebben genoten. Deze scholen verdienen meer aandacht om te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs daar omhoog gaat.

Keuzevrijheid is erg belangrijk, ook binnen het voortgezet onderwijs. Tot nu toe hadden leerlingen ruimte om tussen profielen en vakken te kiezen. Die keuzemogelijkheden moeten blijven. Het is niet wenselijk dat het aantal profielen wordt teruggebracht van vier naar twee. Slechts kleine scholen zullen er daadwerkelijk financiële winst uit halen, maar dat is tot nu toe het enige voordeel. Op organisatorisch gebied zal er weinig gewonnen kunnen worden. De profielstructuur behouden is, omdat er nog geen beter alternatief is, erg belangrijk voor de landelijke structuur binnen het voortgezet onderwijs, welke op deze manier zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

  • PerspectieF pleit er voor dat schoolbesturen op het voortgezet onderwijs een langetermijnvisie ontwikkelen.
  • PerspectieF pleit voor de professionalisering van docenten.
  • De profielstructuur is erg belangrijk voor de landelijke structuur binnen het voortgezet onderwijs en dient behouden te worden.

Vredesmissies

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Het is een goede zaak als Nederland zich actief toont op het gebied van VN-missies. Daarbij is geloofwaardigheid essentieel. Koste wat ‘t kost eigen slachtoffers willen vermijden is hypocriet en kost veel mensenlevens. Er moet alles aan worden gedaan hiervoor een draagvlak te creëren in de Nederlandse samenleving. Het zou daarom goed zijn om kaders op te stellen hoe er wordt ingegrepen bij verschillende situaties en op welke manier landen daarbij samenwerken. Bij uitzending van Nederlandse eenheden moet Nederland nauw betrokken worden bij de internationale besluitvorming. Taken en bevoegdheden moeten vooraf duidelijk zijn vastgelegd. Voor uitzending van eenheden moet de missie een kans van slagen hebben en moeten de militairen, ook bij humanitaire missies, voldoende toe- en uitgerust zijn. Een te hoog aspiratieniveau van Nederland op het gebied van crisisbeheersing, vredesoperaties en humanitaire hulpverlening is, omdat de mogelijkheden beperkt zijn, ongewenst. Nederland moet dan ook samenwerken in het verband van de VN, NAVO en met Europese landen.

Vrijheid van onderwijs

Laatst gewijzigd op: 31-03-12

PerspectieF is voorstander van een volledige vrijheid van onderwijs. Het is van groot belang dat ouders een vrijheid hebben ten aanzien van de keuze voor een school die aansluit bij hun eigen levensovertuiging. De overheid heeft de zorgplicht voor de beschikbaarheid van algemeen toegankelijk en pluriform openbaar onderwijs naast het bijzonder onderwijs.

Een school voor bijzonder onderwijs mag leerlingen alleen weigeren wanneer voldoende aannemelijk gemaakt kan worden dat de levensbeschouwing van het kind (de ouders) niet in overeenstemming is met die van de school. De school (het schoolbestuur) heeft de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de grondslag van de school (bijvoorbeeld Protestants Christelijk, Rooms Katholiek, Islamitisch, Reformatorisch, Gereformeerd of Evangelisch) in de dagelijkse schoolpraktijk tot uitdrukking komt. Ze mag daarom van de leerlingen eisen dat ze de grondslag onderschrijven of respecteren. De toetsing aan de grondslag door het schoolbestuur dient in alle gevallen op gelijke wijze te worden gedaan en behoort transparant te geschieden. Ouders moeten de feitelijke vrijheid hebben om hun kind naar een school te laten gaan die aansluit bij hun levensovertuiging. De overheid dient er op toe te zien dat mogelijke reiskosten geen belemmering vormen.

 

  • PerspectieF is een voorstander van een ruime vrijheid van onderwijs.
  • De overheid heeft de zorgplicht voor de beschikbaarheid van algemeen toegankelijk en pluriform openbaar onderwijs naast het bijzonder onderwijs.
  • De overheid dient er op toe te zien dat mogelijke reiskosten geen belemmering vormen voor leerlingen die op een bijzondere school onderwijs willen volgen.

Vrijwilligerswerk

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Vrijwilligerswerk wordt aangemoedigd en is geen reden om te korten op een uitkering.