Democratie en bestuur

terug

De relatie tussen de burger en de overheid is zorgelijk. Affaires als de gaswinning in Groningen en het toeslagenschandaal hebben burgers doen beseffen dat het geen automatisch gegeven is dat de overheid er voor hen is. Daarnaast zien we ook dat onze democratie er soms instabiel bij staat. Wantrouwen in de democratische instituties wordt onder andere veroorzaakt door complottheorieën en polarisatie, middenpartijen met moeilijk uit te leggen akkoorden, schandalen waarbij burgers in het nauw gedreven worden en verdere bestuurlijke incidenten. Tenslotte zijn er nog de problemen op gemeentelijk niveau, waar lokale overheden steeds meer taken toegespeeld hebben gekregen, maar daar structureel te weinig middelen voor hebben.

Zowel onze democratie als ons dagelijks bestuur moet daarom beter onderhouden worden. We moeten assertiever en innovatiever kijken hoe we beide kunnen laten aansluiten op onze tijd. Daarbij moeten we de financiële investeringen, de procedurele organisatie en het democratisch gehalte steevast goed tegen het licht houden. Als PerspectieF koesteren we het Nederlandse model van onze democratie, en daarom staan we onder andere voor de volgende punten:

 • Er moet meer geld vrijkomen voor politieke partijen. Dit geld moet deels geoormerkt zijn om te investeren in extra inhoudelijke ondersteuning, de Wetenschappelijke Instituten en de jongerenorganisatie van partijen.
 • Iedere gemeente dient een jongerenloket te hebben, waar jongeren aan kunnen kloppen met maatschappelijke ideeën en op weg geholpen kunnen worden met het opzetten van initiatieven.
 • Er moet een generatietoets komen, waarbij plannen voor toekomstig beleid steevast doorgelicht worden op effecten voor de verschillende generaties.
 • Er moet structureel meer geld naar gemeenten zodat zij hun uitgebreide takenpakket hoogwaardig uit kunnen voeren.
 • Voor die domeinen binnen de samenleving die te allen tijde stabiel moeten zijn en niet onderhevig kunnen raken aan marktgrillen moet steevast een ministerie bestaan, dat in luwere tijden niet afgeschaald kan worden. Onder die domeinen verstaan wij zorg, onderwijs, wonen, ruimtelijke ordening en infrastructuur, justitie & veiligheid en klimaat- en natuurbeheer, financiën, sociale wetgeving en financiën.
 • Toetsing aan de Grondwet door een constitutioneel hof moet mogelijk worden.
 • We zijn geen voorstander van een correctief bindend referendum. 
 • De Tweede Kamer moet worden vergroot van 150 naar 250 leden. Daarbij wordt de huidige kiesdrempel voor de Tweede Kamer van 0,67 procent (één zetel nu) verhoogd naar 0,8 procent (dan twee zetels).
 • De Eerste Kamer moet worden vergroot van 75 naar 125 leden.
 • Stapelen van ambten als volksvertegenwoordiger is onwenselijk. Artikel 57 van de Grondwet bepaalt dat een Tweede Kamerlid niet tegelijk bepaalde andere functies kan uitoefenen. Ook geldt de Wet incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement. Deze wet moet worden uitgebreid zodat een volksvertegenwoordiger niet meer tegelijk lid kan zijn van meerdere volksvertegenwoordigende bestuursorganen. 
 • Er moet meer geld en middelen beschikbaar worden gesteld voor meer en betere ondersteuning van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden.

terug