Migratie en asiel

terug

De situatie in landen als Syrië, Irak en Afghanistan heeft ervoor gezorgd dat grote groepen mensen op drift zijn geraakt, o.a. richting Europa. De grote aantallen verdronken bootvluchtelingen en de mensonterende opvanglocaties zijn een pijnlijke weergave van ongelijkheid en onrecht in de wereld. Om hier iets aan te doen moeten problemen bij de bron worden aangepakt.

De overheid heeft de plicht om de rechten van asielzoekers te waarborgen. Het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vormen internationale verplichtingen voor Nederland. Vandaag de dag is er veel maatschappelijke en politieke discussie over hoe om te gaan met vreemdelingen. Het is opvallend dat het debat in grote mate gevoerd wordt vanuit een veiligheidsdiscours waarin vluchtelingen vooral worden gezien als een potentieel risico voor de veiligheid. PerspectieF vindt dat vluchtelingen in de eerste plaats vanuit de Bijbelse barmhartigheid benaderd moeten worden.

Het asiel- en migratiebeleid is een Europese uitdaging en moet daarom ook Europees opgelost worden. Nederland en de EU dienen zich actief op te stellen om een einde te maken aan de mensonterende situaties in de Europese asielopvang. PerspectieF vindt dat de overheid het recht op opvang voor asielzoekers vanaf binnenkomst tot het moment van toelating of uitzetting moet waarborgen. Verder zijn overheid én asielzoekers gebaat bij snelle procedures waarin zorgvuldig en rechtvaardig beslist wordt over de asielaanvraag. Hierdoor hoeven mensen minder lang in de opvang te verblijven, verkeren ze minder lang in onzekerheid en worden kosten bespaard op de opvanguitgaven.

Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen niet op straat en in de illegaliteit belanden. Illegaliteit
wordt niet strafbaar gesteld. PerspectieF vindt dat de overheid een effectief terugkeerbeleid
moet voeren. Indien de overheid dit nalaat of als een land van herkomst niet meewerkt, komt deze uitgeprocedeerde asielzoeker na een bepaald tijdsverloop in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Bij gedwongen terugkeer van een vreemdeling naar het land van herkomst dient de overheid
na te gaan of de vreemdeling geen gevaar loopt op een onmenselijke behandeling. Als er serieuze aanwijzingen zijn dat uitzetting te gevaarlijk is en zaken aanhangig zijn ter beoordeling bij de rechter, moet er gewacht worden met uitzetting. De overheid moet aannemelijk maken dat er geen mensenrechtenschendingen plaatsvinden in het land van terugkeer.

Om arbeidsmigratie beter te reguleren en irreguliere immigratie te voorkomen zijn wij voorstander van circulaire migratie. Mensen verlaten dan voor een tijdelijke periode het land van herkomst, om in Nederland te gaan werken in sectoren waar arbeidstekorten zijn. Migranten verwerven inkomen en nieuwe kennis, die ze na een bepaalde periode weer mee terug naar het thuisland nemen. Dat is positief voor de ontwikkeling van zo’n land en zo blijft het een brain drain bespaard.

We staan daarom onder andere voor de volgende standpunten:

  • De overheid heeft de plicht om de rechten van asielzoekers te waarborgen.
  • PerspectieF vindt dat vluchtelingen in de eerste plaats vanuit de Bijbelse barmhartigheid benaderd moeten worden.
  • Het asiel- en migratiebeleid is een Europese uitdaging en moet daarom Europees opgelost worden.
  • PerspectieF vindt dat de overheid het recht op opvang voor asielzoekers vanaf binnenkomst tot het moment van toelating of uitzetting moet waarborgen.
  • Illegaliteit wordt niet strafbaar gesteld.
  • De overheid moet aannemelijk maken dat er geen mensenrechtenschendingen plaatsvinden in het land van terugkeer.
  • PerspectieF is voorstander van circulaire migratie.
  • In het handhaven van de migratiestromen in Europa is Frontex een belangrijke schakel. Nederland en de EU hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat Frontex een hoge ethische norm waarborgt in het veilig houden van de Europese grenzen. PerspectieF keurt de vermeende wanpraktijken van Frontex in de Balkan en Griekenland ten zeerste af en vindt dat er streng moet worden gecontroleerd op hoe Frontex acteert in de grensgebieden.

terug