Pluriforme samenleving en diversiteit

terug

Als christenen zien we hoe divers God de mensheid gemaakt heeft: etniciteit, cultuur, karakter, interesses, talenten. Dit is een geschenk waarmee we elkaar aanscherpen, maar betekent ook de verantwoordelijkheid om die diversiteit te koesteren en in te zetten voor het goede op deze aarde. Want we kunnen ook veel diepe schade aanrichten. Ook binnen christelijk Nederland is er nog veel werk aan de winkel. Wel zien we dat verschillende christelijke gemeenschappen toenadering zoeken in plaats van de verschillen uit te lichten, zowel op maatschappelijk als ook op politiek niveau. Als PerspectieF moeten we dit versterken en doorzetten.

Die ambitie betekent ook dat er zaken ingrijpend moeten veranderen. We moeten niet enkel verantwoordelijkheid nemen voor thema’s die christenen in directe zin raken. Racisme en validisme moeten steviger worden aangepakt. De veiligheid van lhbtiq+’ers moet strakker worden gehandhaafd. Wij blijven het belang van geloofsvrijheid benadrukken, ook wanneer dat meerderheden onder de bevolking tegen de borst stuit. Daarnaast moeten we meer ambitie tonen om de positie van minderheden in de maatschappij te versterken, zoals de positie van mensen met een beperking en de positie van vrouwen. Daarbij houden we oog voor inhoudelijke verschillen van mening, maar staat de vrijheid en veiligheid om vanuit de eigen waarden een bijdrage te leveren aan de samenleving voorop. Daarom staan we onder andere voor de volgende standpunten:

  • Nederland ratificeert zo snel mogelijk het facultatieve protocol van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (2006). Hierdoor kunnen gedupeerden hun beklag doen bij de rechter en bij het VN-comité dat toeziet op dit verdrag.
  • Politieke en bestuurlijke participatie van mensen met een beperking moet worden gestimuleerd door barrieres die participatie bemoeilijken weg te nemen. Jongerenorganisaties hebben hierin een grotere verantwoordelijkheid omdat zij een springplank vormen voor nieuwe generaties (politieke) bestuurders.
  • Om kansengelijkheid te verbeteren tussen mannen en vrouwen in de samenleving moeten de sociale regelingen verbeteren. Er komt een generieke regeling voor betaald ouderschapsverlof, waarbij gezinnen de uren zelf tussen de partners kunnen verdelen.
  • Racisme in de samenleving moet steviger worden aangepakt. De overheid moet in samenspraak met de politieleiding toewerken naar gespecialiseerde rechercheurs op dit terrein die klachten beter kunnen behandelen. De overheid moet de samenwerking met bedrijven waarbij racistische praktijken zijn geconstateerd stopzetten.
  • De geloofsvrijheid in het publieke domein is belangrijk. Het dragen van religieuze symbolen hoort daarbij. Het niqaabverbod moet daarom worden teruggedraaid.
  • Er komen meer voorlichtingscampagnes op scholen om jongeren beter te onderwijzen in vraagstukken rond lhbtiq+-identiteit. Uitgangspunten daarbij moeten feiten, respect en veiligheid zijn. Er wordt ruimte gelaten voor verschillende levensbeschouwelijke opvattingen.
  • Wij willen dat taallessen zo snel mogelijk gegeven worden aan asielaanvragers, om geen onnodige belemmering te geven voor inburgering.
  • Wij willen dat er in samenwerking met het COA gewerkt wordt aan een maatwerkaanpak voor nieuwkomers om aan het werk te gaan. De regeling dat asielzoekers pas na zes maanden en voor beperkte duur mogen werken, wordt afgeschaft.

terug