Privacy statement

Privacyverklaring PerspectieF (ChristenUnie-jongeren)

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert PerspectieF u over de wijze waarop PerspectieF persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden PerspectieF uw persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als PerspectieF persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe PerspectieF omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van PerspectieF, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van PerspectieF.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

PerspectieF

PerspectieF hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. PerspectieF verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). PerspectieF is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met PerspectieF, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt PerspectieF en wat wordt er mee gedaan?

PerspectieF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. PerspectieF verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die PerspectieF verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
 • Lidmaatschapsgegevens (zoals relatienummer, lidsoort, functie binnen PerspectieF)

PerspectieF verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld: het beheren van de ledenadministratie en de financiële administratie, het ontvangen van donaties, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagnes en acties voor verkiezingen en leden- en fondsenwerving en gericht informeren over verschillende aandachtsgebieden en bijeenkomsten.

Bij het verwerken van persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs en andersoortige giftgevers is PerspectieF tevens verplicht te voldoen aan de Wet financiering politieke partijen.

Leden

PerspectieF verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer, financiële gegevens, geboortedatum, eventuele functie binnen de ChristenUnie en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

 • Het aangaan van een lidmaatschap en de daarbij behorende rechten en plichten (bijv. het innen van contributie, uitnodigen voor ledenvergaderingen)
 • Het beheren van de ledenadministratie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Leden- en fondsenwerving
 • Het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten en cursussen
 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Specifiek voor leden die Mijn Profiel hebben ingevuld omdat zij ook lid zijn van de ChristenUnie, verwerkt de ChristenUnie naast bovenstaande persoonsgegevens ook door u ingevulde opleidingsniveau en –richting, uw interesses, deskundigheid, en vaardigheden en hoe u zich voor de ChristenUnie zou willen inzetten met als doeleinde het beheren van een database voor talentmanagement. Voor het verwerken van deze gegevens is de ChristenUnie verantwoordelijk.

Donateurs/vrienden/giftgevers/abonnees

PerspectieF verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer, financiële gegevens, geboortedatum en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

 • Het ontvangen van donaties en de daarbij behorende rechten en plichten
 • Het beheren van de donateursadministratie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Leden- en fondsenwerving
 • Het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Nieuwsbriefontvangers

PerspectieF verwerkt uw (naam, geslacht,) e-mailadres, datum van registratie, relatienummer en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

 • Het verzenden van mailings waar u zich voor hebt aangemeld
 • Leden- en fondsenwerving
 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Overige geïnteresseerden

Bij informatieaanvragen of aanmeldingen voor bijeenkomsten voor geïnteresseerden verwerkt PerspectieF alleen persoonsgegevens die voor dat doel noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

 • Het verzenden van de door u aangevraagde informatie
 • Het gericht verzenden van informatie over een bijeenkomst waar u zich voor hebt aangemeld
 • Het aanmelden van uw deelname aan een bijeenkomst bij de beveiliging van het Tweede Kamergebouw
 • Leden- en fondsenwerving
 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Hoe lang bewaart PerspectieF uw persoonsgegevens?

PerspectieF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Hoe gaat PerspectieF om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen PerspectieF of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

PerspectieF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen PerspectieF worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door het landelijke bestuur, de werkorganisatie van de ChristenUnie (het Partijbureau) en de lokale afdelingsbesturen (waar een lid van PerspectieF tevens lid van is).

Binnen PerspectieF bijgehouden persoonsgegevens worden beheerd door het landelijke bestuur,  alleen de landelijke bestuursleden kunnen de lidmaatschapsgegevens inzien. De ledenadministratie van de ChristenUnie (het Partijbureau) kunnen de gegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Verder hebben bestuursleden van lokale afdelingen en jongerenambassadeurs waar leden lid van zijn inzage in een beperkte set persoonsgegevens; zij hebben geen wijzigrechten.

Alle medewerkers en afdelingsbesturen zijn geïnformeerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. PerspectieF neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens door profilering of enige andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van PerspectieF en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders. Wanneer PerspectieF persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders (volgens de AVG een Verwerker), hebben PerspectieF en de verwerker duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van de persoonsgegevens (vastgelegd in een verwerkersovereenkomst).

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die PerspectieF verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, recht van correctie, recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Recht van inzage, recht van correctie of recht van verwijdering

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Correctie van uw gegevens kunt u aangeven bij de secretaris (secretaris@perspectief.nu). Tevens kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen per e-mail (info@perspectief.nu) of post (Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT).

Houd er rekening mee dat de ChristenUnie in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor verzoeken. Houd er tevens rekening mee dat de ChristenUnie in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers mag verwijderen.

Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om toestemming in te trekken (Recht van verzet) waarmee u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als het gaat om commerciële doeleinden of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal de ChristenUnie u daarvoor afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor dat doeleinde.

Houd er rekening mee dat PerspectieF in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Houd er tevens rekening mee dat PerspectieF in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers mag verwijderen.

Google Analytics

Naast de websitebezoekgegevens die in het interne beheersysteem worden opgeslagen, maakt de ChristenUnie ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met uitzondering van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te kunnen bieden. Tevens optimaliseert de ChristenUnie hiermee de werking van de website. Bezoekersgegevens worden door Google alleen gebruikt om de Analytics-service te leveren en te onderhouden. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Gebruik van cookies

PerspectieF maakt op de website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Soorten cookies en toestemming

Deze website maakt onder andere gebruik van technisch noodzakelijke en functionele cookies (voor inloggen, uw voorkeursinstellingen (zoals taal) en de webwinkel) en analytische cookies van Google. Ook kunnen er (na uw toestemming advertentie-/tracking cookies worden geplaatst.

Facebook en Twitter

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer (na uw toestemming) een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Overzicht cookies

Naast de functionele cookies van onze website zelf en het analytische cookie van Google Analytics plaatst de website verder nog de volgende cookies.

Cookie

Van wie?

Categorie

Doel van de cookie

DoubleClick

Google

Tracking

Deze cookies maken het mogelijk om te registreren welke advertenties effectief zijn en welke niet, zodat advertenties worden getoond die voor jou zo relevant mogelijk zijn.

Facebook Social Plugins

Facebook

Tracking

Facebook Social Plugins zoals de knop Vind ik leuk, de knop Delen en Reacties zijn hulpmiddelen waarmee je je ervaringen op onze website met vrienden op Facebook kunt delen.

Twitter Button

Twitter

Tracking

Twitter Button is een hulpmiddel waarmee je je ervaringen op onze website op Twitter kunt delen.

Twitter Syndication

Twitter

Tracking

Het cookie van Twitter Syndication maakt het mogelijk om advertenties te tonen die voor jou zo relevant mogelijk zijn.

Toestemming voor cookies

Technisch noodzakelijke en functionele cookies worden altijd geplaatst. Ook worden analytische cookies van Google Analytics altijd geplaatst; voor overige cookies wordt expliciete toestemming gevraagd.

U kunt hier uw toestemming voor cookies weghalen. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Tevens kunt u via uw browser instellen dat cookies van Google Analytics niet worden geplaatst (door hier te klikken).

In het geval dat u geen cookies toestaat kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door PerspectieF kunt u contact opnemen met de secretaris van PerspectieF (06- 15 906 940, info@perspectief.nu of per post via Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT). Graag helpen wij u verder. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure Datalekken opgesteld.

Verder heeft de ChristenUnie voor de werkorganisatie van de ChristenUnie (Partijbureau), het Wetenschappelijk Instituut, de jongerenafdeling PerspectieF en lokale en provinciale afdelingen een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De Functionaris voor Gegevensbescherming kunt u bereiken op telefoonnummer 033 422 69 69 of per e-mail: privacy@christenunie.nl.

Wijzigingen privacybeleid

PerspectieF streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Versie december 2018