Europa

terug

De regie van het Europese beleid moet bij de voorzitter van de Commissie liggen, gecontroleerd door het Europees Parlement en de Europese Raad. Vanuit democratisch oogpunt moet het Europees Parlement de mogelijkheid krijgen om commissarissen individueel naar huis te sturen. In combinatie met een vertrouwensregel tussen het Europees Parlement en de Commissie. De EU en lidstaten moeten op basis van subsidiariteit taken effectief toewijzen, en daarin mogen duidelijkere scheidslijnen tussen nationaal en Europees komen. De macht van het Europees Parlement moet versterkt worden door een wetgevend initiatiefrecht. Ondanks de verdergaande democratisering van het Europees Parlement, voldoet de EU onvoldoende aan haar vertegenwoordigende functie. Men dient daarom ruimte te laten voor de nationale parlementen. 

De EU moet terughoudend zijn in het toelaten van nieuwe lidstaten. Toelating geschiedt alleen wanneer landen voldoen aan rechtsstatelijke en financiële eisen en ook het Europese wetgevingspakket hebben overgenomen. Hierdoor zien wij op dit moment geen plek voor Turkije in de EU

Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid van de EU moet op basis van kringlooplandbouw worden gestoeld. Door vruchtbaarheid lokaal te creëren kan invoer van voedergewassen en productie van kunstmest in de EU worden teruggedrongen ten bate van het klimaat. Dit kunnen boeren alleen uitvoeren wanneer er een goede prijs is voor producten en voor de extra taken financiële ondersteuning. Dit vraagt om aanpassing van het Europese mededingingsrecht, omdat het hier niet gaat om staatssteun, maar ondersteuning van een economische transitie.

Om aan de verschillende wensen van visserij, windenergie en natuurgebieden tegemoet te komen moet er een Europese langetermijnvisie komen voor het gebruik van de Noordzee. Duurzaam gemeenschappelijk visserijbeleid kan worden bereikt door innovatieve vistechnieken zoals pulskorfvisserij toe te staan.

De EU is groot geworden met economische samenwerking, en de verworven vrede en welvaart zijn waardevolle opbrengsten. De gezamenlijke munt waarderen wij voor haar gemak, en heeft enorm veel voordeel bij handel en export. Wij dienen streng te zijn op de begrotings- en staatschuldregels, maar ondersteunen ook lidstaten in nood. Dat doen we  met giften en leningen, echter gaan Europese obligaties te ver. Daarbij mogen we wel om hervormingen vragen. Om solidair te zijn werkt Nederland ook aan belastingtransparantie en een gelijk speelveld met andere lidstaten. 

De EU als geopolitiek blok heeft een geschiedenis van conflict overwonnen, en staat, ook in haar externe betrekkingen, voor vrede en recht. Tussen landen als Rusland, China en de Verenigde Staten kan Europa een economische en normatieve grootmacht zijn. Op basis van gekwalificeerde meerderheden kan het EU buitenlandbeleid anderen beter aanspreken, corrigeren en straffen met sancties bij mensenrechtenschendingen. Europese defensiesamenwerking is nuttig, maar de NAVO blijft het primaire verband voor militaire samenwerking.

We komen daarom tot onder andere de volgende standpunten:

  • Het Europees Parlement dient de mogelijkheid te krijgen om commissarissen individueel naar huis te sturen.
  • De macht van het Europees Parlement moet versterkt worden door een wetgevend initiatiefrecht.
  • Toelating geschiedt alleen wanneer potentiële lidstaten voldoen aan rechtsstatelijke en financiële eisen en zij ook het Europese wetgevingspakket hebben overgenomen.
  • Voor Turkije zien wij op dit moment geen plek in de EU.
  • Boeren hebben Europese financiële ondersteuning nodig om de transitie te maken naar kringlooplandbouw.
  • De EU moet pulskorfvisserij toestaan.
  • Wij dienen streng te zijn op de begrotings- en staatschuldregels, maar ondersteunen ook lidstaten in nood.
  • Europese obligaties gaan te ver.
  • Het EU-buitenlandbeleid moet op basis van gekwalificeerde meerderheden bepaald worden.

terug