Landbouw

terug

Boeren verrichten onmeetbaar belangrijk werk in onze samenleving. Ze zorgen voor voedselproductie in ons land en spelen daarnaast een cruciale rol bij het behouden van de balans tussen mens en natuur. Boeren zijn in het (recente) verleden niet altijd goed behandeld en vooral niet goed beschermd door de overheid. De overheid heeft een grote rol gespeeld in de creatie van de huidige problemen in de landbouw door lange tijd aan te sturen op schaalvergroting op het boerenbedrijf. Die schaalvergroting lijkt nu niet langer houdbaar.

Er zullen namelijk zaken moeten veranderen in de landbouw. Het stikstofprobleem en de benodigde bijdrage aan de klimaattransitie zorgen ervoor dat boeren het erf anders zullen moeten inrichten. In de toekomst die wij voor ons zien richt de boer zich op plantaardig voedsel, houdt hij minder dieren en bestaat een groter deel van zijn werk uit natuurbeheer. Tegelijkertijd ontvangt de boer een betere prijs voor zijn producten, wordt er meer lokaal bij hem ingekocht en wordt hij gesteund door de overheid bij de omschakeling naar het nieuwe systeem. Middels kringlooplandbouw zorgen we zo voor een duurzame landbouwsector die haar cruciale maatschappelijke taak kan blijven vervullen. Daarbij hoort voor ons onder andere:

  • De overheid moet een heldere en consistente visie op de ontwikkeling van het buitengebied opstellen. Daarbij willen wij inzetten op een toekomstbestendige agrarische sector. Kringlooplandbouw en lokale voedselketens moeten daarom kernonderdelen van die visie zijn.
  • Er komt een speciale vleestaks, waarbij de opbrengst direct ten goede komt aan de boeren
  • Landbouwsubsidies, ook afkomstig uit Europa, worden aan boeren toegekend op basis van duurzaamheidsinspanningen en natuurbeheer, en niet primair op basis van hectare grond
  • Er komt een omschakelfonds waarmee boeren door de overheid worden geholpen om te schakelen naar kringlooplandbouw. Ook wanneer boeren hun productieketen breder willen ontwikkelen, bijvoorbeeld door te investeren in groene energie, moet de overheid hier ondersteuningsmiddelen voor beschikbaar stellen.
  • Gemeenten stellen middelen beschikbaar om boeren te ondersteunen bij het onderhoud van het (natuur)landschap.
  • Er worden convenanten gesloten met supermarktketens waarin kortere ketens en betere prijsafspraken voor boeren worden gemaakt
  • Wanneer boeren willen stoppen verzorgt de overheid ruimhartige uitkoopregelingen voor hen, en bij overname van het boerenbedrijf worden jonge boeren financieel bijgestaan bij het nemen van vergroeningsmaatregelen.

terug