Standpunten

Op deze pagina vind op ABC-volgorde de standpunten van PerspectieF. Bovendien kan je hiernaast het politiek programma en de scripta's die afgelopen jaren zijn verschenen downloaden. De standpuntenen het politiek programma worden up-to-date gehouden door de denktank. Vragen en opmerkingen kunnen naar politiek@perspectief.nu.

Standpunten

Media-educatie

Media-educatie moet een verplicht onderdeel worden op alle basisscholen; kinderen leren hierbij de invloed van de media te onderkennen en het veelal vervormde beeld wat ze voorgeschoteld krijgen te herkennen.

Mensenhandel

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

PerspectieF komt op voor een menswaardig bestaan. Zelfs in een welvarend, westers land als Nederland zijn er mensen die worden uitgebuit voor allerlei zware lichamelijke arbeid en prostitutie. Slachtoffers van mensenhandel komen vaak uit andere landen dan Nederland, verblijven illegaal in Nederland en hebben daardoor een afhankelijkheidsrelatie met hun uitbuiter.

Mensenhandelaren moeten worden aangepakt door strafrechtelijke vervolging, maar voor PerspectieF staat de opvang ván en de nazorg vóór het slachtoffer voorop. Slachtoffers moeten beter worden voorgelicht, beschermd en begeleid. De zogeheten B9-regeling geeft slachtoffers van mensenhandel drie maanden bedenktijd om aangifte te doen en/of hun besluit te (her)overwegen. Tijdens de bedenktijd hebben illegale mensenhandelslachtoffers recht op een verblijfsvergunning. De B9-regeling staat momenteel nog te veel in het belang van het strafrechtelijk onderzoek. Bij een abrupte stop van het strafrechtelijk onderzoek wordt de tijdelijke verblijfsvergunning ingetrokken en moet het slachtoffer het land uit. Bij aanwijzing van mensenhandel dienen vreemdelingen een verblijfsvergunning voor een half jaar te krijgen en dient de IND te kijken of er sprake is van slachtofferschap. Indien de IND dit constateert wordt aansluitend een tweede tijdelijke verblijfsvergunning verleend. Permanent verblijf van mensenhandelslachtoffers wordt alleen toegestaan als zij meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek of als wordt vastgesteld dat zij niet in staat zijn mee te werken aan een strafrechtelijk onderzoek door angst en/of trauma’s.

Mensenrechten

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Als christenen geloven we dat ieder mens waardevol is en recht heeft op een menswaardig bestaan. Die inherente menselijke waardigheid brengt fundamentele mensenrechten met zich mee. Zo heeft ieder mens heeft recht op vrijheid van geweten, meningsuiting en godsdienst. Alle mensen moeten kunnen voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften en een gezond en veilig leven kunnen leiden. Bovendien hebben huidige en toekomstige generaties recht op duurzame ontwikkeling. Het is bijzonder dat ondanks alle culturele verschillen bijna alle landen de universele verklaring van de rechten van de mens hebben ondertekend. De mensenrechten zijn dan ook geen westerse ideologie, maar universele noodzaak. Wel moeten mensenrechten altijd in de lokale context worden geïmplementeerd. Voor PerspectieF ligt de prioriteit in het buitenlands beleid bij mensenrechten en de rechtsstaat. Het promoten van de rechtsstaat over de hele wereld, toegepast in de lokale context, heeft de eerste prioriteit. Vanuit die rechtsstaat kan democratie worden ontwikkeld.

Midden-Oosten

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Het Midden-Oosten blijft een uiterst turbulente regio. De zogenoemde Arabische Lente heeft gezorgd dat onderdrukkende dictators het veld moesten ruimen, maar helaas is het alternatief veelal islamitisch extremisme gebleken. Daar zijn rechtsstaat en democratie, en dus de bevolking, niet bij geholpen. De EU en Nederland moeten de landen in transitie blijven steunen in de richting van een rechtsstaat, en vanuit daar naar een duurzame democratie. Investeringen in de economie en maatschappelijk middenveld zijn daarvoor nodig. Gematigde krachten moeten worden ondersteund, extremistische groeperingen bestreden. Culturele en religieuze groepen, zeker de veelal vervolgde christenen, moeten beschermd worden wanneer hun rechten worden geschonden. Landen in het Midden-Oosten moeten hierop worden aangesproken en er moeten ook acties en sancties volgen op het moment dat mensenrechten worden geschonden.

 

Milieu

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Het milieu wordt teveel belast. Nederland behoort tot de 10% rijkste landen in de wereld die 90% van alle grondstoffen van de aarde tot zijn beschikking hebben. Daarom leeft Nederland samen met het westen op te grote voet ten opzichte van het grootste deel van de wereld. Het Bruto Nationaal Product moet niet langer onze graadmeter zijn voor groei, maar het Duurzame Bruto Nationaal Product. Dat meet onze groei in zowel financiële zin, als op het gebied van welzijn van mens en dier en omgang met het milieu. Omdat milieubelasting een grensoverschrijdend probleem is, moet Nederland zich op internationaal vlak hard maken voor rechtvaardige wetgeving op milieu en handelsgebied. Duurzame handel is een voorwaarde voor een leefbaar milieu. In het lokale milieu dienen normen voor bijvoorbeeld stikstof en fijnstof strikt toegepast te worden, waarbij die vanuit een saldobeginsel geformuleerd dienen te worden.

Millenium Development Goals

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Het structureel verbeteren van de levensomstandigheden van mensen moet een speerpunt in de ontwikkelingssamenwerking zijn. Naast het voorzien in basisbehoeften, moeten mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheden krijgen om hun eigen creativiteit te gebruiken, zodat ze uiteindelijk zelf in hun behoeften kunnen voorzien. Dat moet ook voorop staan bij het doel om de afgesproken millennium­doelstellingen te realiseren. Het jaar 2015 komt steeds dichterbij, terwijl de realisatie van de doelen nog ver weg ligt. Na 2015 moeten er weer doelstellingen liggen vanuit de VN om de levensomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren.

Minimumloon

Laatst gewijzigd op: 23-04-07

Het nettominimumloon moet op een zodanig niveau worden gebracht dat inkomensafhankelijke toeslagen minder noodzakelijk worden.Het wettelijk minimumloon moet vanaf de leeftijd van 18 jaar gelden in plaats van 23 jaar.

Minimumloon

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Het nettominimumloon moet op een zodanig niveau worden gebracht dat inkomensafhankelijke toeslagen minder noodzakelijk worden. Het wettelijk minimumloon moet vanaf de leeftijd van 21 jaar gelden in plaats van 23 jaar.

Molukken

Laatst gewijzigd op: 19-04-07

Nederland heeft bijzondere verplichtingen tegenover landen met wie zij historische banden heeft zoals Suriname en Indonesië. Nederland heeft ook historische verplichtingen tegenover de Molukkers en de Papoea’s. Die verplichtingen moeten recht worden gedaan.

Monarchie

Laatst gewijzigd op: 22-05-12

De monarchie is een belangrijk instituut met diepe historische wortels. Nederland heeft een modern en democratisch koningshuis waar we trots op mogen zijn. PerspectieF hecht aan de positie van een onafhankelijk staatshoofd. De koning(in) ondertekent de wetten voordat die geldig worden, verder is het staatshoofd te zien bij landelijke festiviteiten en bij parlementaire hoogtijdagen zoals Prinsjesdag. Hiernaast is het Koningshuis een samenbindende factor in de samenleving in moeilijkere tijden. De leden van het Koninklijk Huis dienen hun voorbeeldfunctie dan ook dienend te vervullen. De koning(in) is actief bij de kabinetsformatie. Dat blijft ze ook in het voorstel van de wijzigingen met betrekkingen tot de kabinetsformatie.

Mondiale voedselproblematiek

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

De EU moet extra kwaliteitseisen stellen aan geïmporteerde agrarische producten, en hierbij ook aandacht kunnen besteden aan fairtrade-criteria. Derdewereldlanden die voedsel exporteren naar Europa zullen door verhoogde importeisen echter een deel van hun afzetmarkt verliezen. Internationaalrechtelijk moet er ruimte zijn voor de minst ontwikkelde landen om hun eigen markt af te schermen door middel van importtarieven. Zo kan dumping van Europese agrarische producten tegen worden gegaan.

Multilaterale hulp

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

In multilateraal verband (VN, Wereldbank, IMF) blijft ontwikkelingshulp noodzakelijk, zeker als het gaat om grote projecten. Al vinden we wel dat een groter deel van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget naar NGO’s zou moeten gaan. Nederland dient zich ervoor in te zetten dat bij multilaterale hulp zo weinig mogelijk geld aan de strijkstok blijft hangen. Ook dient de neoliberale handelswijze van instanties als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Wereldbank kritisch te worden benaderd en moet er bezwaar worden gemaakt tegen gedwongen privatisering van diensten voor het algemeen belang. Nederland moet zich in multilateraal verband ook inzetten voor het (christelijke) principe van schuldverlichting, zodat scheve verhoudingen rechtgezet kunnen worden.