PerspectieF-programma is klaar

maandag 15 oktober 2001 00:00

Het bestuur van PerspectieF presenteert met blijdschap het eerste politiek programma van onze vereniging dat de titel Houvast.NL heeft gekregen.

Het programma van PerspectieF is geschreven met het oog op de komende verkiezingen en de regeringsperiode daarna. Het programma bevat de standpunten van PerspectieF gegroepeerd per departement. Frank Visser, redactielid: "Ruim een jaar lang hebben verschillende leden van de PerspectieF Denktank op het discussieplatform gediscussieerd over het programma. Dit heeft geresulteerd in vele concrete standpunten. De discussie gaat echter door. Wij willen ons programma actueel houden en daarom kan het elk half jaar aangepast worden door het PerspectieF Congres."

Waarom Houvast.NL?
Het is belangrijk dat PerspectieF een eigen programma heeft. Wij worden vaak gevraagd om deel te nemen aan radio en tv programma´s en schrijven regelmatig opinie artikelen in de krant. Het is dan belangrijk dat het bestuur weet welke standpunten zij kan uitdragen, standpunten die ook worden gedragen door de leden. Daarom was een eigen PerspectieF programma hard nodig.

De titel Houvast.NL heeft verschillende betekenissen. Zo staat in het programma: "Het politiek programma van PerspectieF wil houvast bieden aan de samenleving, een beeld schetsen van een politiek die gericht is op een toekomst waarin de hele schepping, mens en dier, tot zijn recht komt zoals God het heeft bedoeld. Wij zoeken onze houvast daarvoor bij God, onze schepper. Wij geloven dat de Nederlandse samenleving houvast nodig heeft. De Bijbel geeft ons richtlijnen voor een goede inrichting van onze samenleving. Nederland heeft daarmee ook de wereld wat te bieden." Houvast.NL slaat verder op standvastig zijn, het hoog houden van normen en waarden, niet gedogen, beheren en bewaren van de schepping, de handen uit de mouwen steken en de handen van die mensen vasthouden die wel wat hulp kunnen gebruiken.

Wat staat er in het programma?
Bij een eerste lezing zullen lezers veel overeenkomsten zien met het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie "Durf te kiezen voor normen". Frank: "Dit is ook wel logisch want we zijn het natuurlijk op veel punten met elkaar eens. Voor sommige paragrafen hebben we bovendien gebruik gemaakt van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie omdat we niet voor alle onderwerpen zelf een tekst hadden."

Toch bevat het programma veel eigen punten van PerspectieF. Frank Visser: "Wij besteden bijvoorbeeld veel meer aandacht aan thema´s als verkeersveiligheid, het studiehuis, de invloed van internet op de samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast nemen we op sommige punten net een iets ander standpunt in dan de ChristenUnie. Op basis van Houvast.NL hebben we dan ook een aantal moties ingediend bij het Uniecongres van de ChristenUnie om te proberen het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie op deze punten te wijzigen.

Verschillen met verkiezingsprogramma ChristenUnie
Hieronder staan een aantal opvallende verschillen met het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie op een rij.

- Ambitieuzere doelstelling t.a.v. biologische landbouw
- Luchthaven op zee geheel uitsluiten
- HSL-oost van Utrecht tot de grens vier sporen
- Betere stagevergoedingen en lonen voor assistenten en onderzoekers in opleiding
- Stimuleren dat mensen dichter bij hun werk gaan wonen
- Verdergaande doelstellingen CO2 uitstoot
- Ook bij een groot begrotingsoverschot de staatsschuld blijven aflossen
- Beperking vliegverkeer op korte afstanden door nieuwe heffing

Waarom zo´n dik pakket?
Houvast.NL is behoorlijk omvangrijk. Dit is echter nodig om de standpunten zo neer te zetten dat ze duidelijk zijn en niet verkeerd kunnen worden geinterpreteerd. Het bestuur had behoefte aan een gedetailleerde bundel omdat wij vaak om dergelijke uitgewerkte standpunten worden gevraagd. Dan kun je niet altijd volstaan met een algemene uitspraak als "er moet meer geld komen voor de zorg".

In het programma is daarom duidelijk onderscheid gemaakt tussen algemene uitgangspunten en concrete actiepunten. Door deze te groeperen per departement en daarbinnen per beleidsthema kunnen standpunten snel worden gevonden. Om het programma nog toegankelijker te maken zal er ook een populaire samenvatting komen met de belangrijkste standpunten. Daarnaast wordt er gewerkt aan een jongerenmanifest dat in eenvoudige taal onze visie presenteert en zal worden gebruikt bij de promotieacties die de komende tijd gaan plaats vinden.

Jouw mening
Het bestuur is heel benieuwd naar jouw mening. Ben je het met een standpunt niet eens? Dien dan een amendement in bij het bestuur via marcel.benard@12move.nl. Dit amendement moet een exacte tekstwijziging bevatten en paginanummer met regelnummer of nummer van het actiepunt bevatten.
Het amendement zal dan op het eerstkomende congres met de leden besproken worden, waarna het in stemming gebracht wordt. Zo blijft het document voortdurend in beweging
Amendementen kunnen tot op de dag van het congresworden ingediend . Je zult dan wel zelf moeten zorgen voor voldoende exemplaren (minimaal 50).

« Terug

Reacties op 'PerspectieF-programma is klaar'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.