PerspectieF dient moties in op verkiezingsprogramma ChristenUnie

Tweede Kamervrijdag 22 september 2006 12:56

PerspectieF heeft een tiental moties ingediend op het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit zal op 30 september te Zutphen worden besproken. De moties gaan onder andere over het gebruik van doping, de status van Jeruzalem en de meertaligheid in het onderwijs.

Volgens Harmjan Vedder, vice-voorzitter van PerspectieF, heeft de ChristenUnie een mooi verkiezingsprogramma. "Dat betekent echter niet dat we het met alles eens zijn. En daarom dienen we dus deze moties in."

Op het verkiezingscongres zal ook de kandidatenlijst worden vastgesteld. Hoewel je als individueel lid geen stemrecht hebt, ben je toch van harte uitgenodigd om dit congres met ons mee te maken. Surf naar de site van de ChristenUnie voor meer info of om je op te geven. Daar vind je ook het verkiezingsprogramma.

Lijst met door PerspectieF ingediende moties en het advies van het ChristenUnie-bestuur:


Nr.

 

 

 

Indiener

 

 

 

Stelt voor het verkiezingsprogramma te wijzigen door:

 

 

 

Toelichting:

 

 

 

Preadvies bestuur

 

 

 

i)

 

 

 

Perspectief

 

 

 

op p. 14, rechter kolom na de zin “De problematiek is divers en voor scholen niet altijd even makkelijk hanteerbaar.” de volgende zin toe te voegen: “Cruciaal is daarom een goede samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdzorg.”

 

 

 

Constateren dat scholen de problematiek van deze leerlingen niet altijd aan kunnen is terecht, maar biedt weinig uitzicht. Voor een kind in een dergelijke situatie is het van het grootste belang dat alle betrokken instellingen op het terrein van onderwijs en jeugdzorg goed samenwerken om het kind de juiste ondersteuning bieden op school en in de thuissituatie.

 

 

 

Overnemen

 

 

 

Prima aanvulling.

 

 

 

ii)

 

 

 

Perspectief

 

 

 

op p. 14, rechter kolom de zin “Daarom moet veel aandacht worden geschonken aan het leren van de Nederlandse taal.” te wijzigen in “Daarom moet veel aandacht worden geschonken aan het leren van de Nederlandse taal; waar mogelijk in combinatie met de moedertaal.”

 

 

 

De essentie van de aanpak van het probleem rond het schoolsucces van allochtone jongeren zou moeten liggen in het accepteren van meertaligheid als uitgangspunt en als doelstelling in plaats van de eenzijdige focus op het Nederlands. Onderzoek  wijst uit dat kinderen, en zeker jonge kinderen, in staat zijn om twee of zelfs meer talen tegelijkertijd te verwerven. Een goed beheersing van de moedertaal –in alle facetten- legt de beste basis voor het op niveau leren beheersen van de Nederlandse taal. Bovendien levert meertaligheid op andere cognitieve terreinen vaak een voorsprong op.

 

 

 

Niet overnemen

 

 

 

De overheid zou daarvoor niet verantwoordelijk moeten zijn. Sterker nog; voor een goede integratie is het juist erg belangrijk dat kinderen goed de Nederlandse taal leren, daar ligt de verantwoordelijkheid van de overheid. Bovendien heeft de fractie voor de afschaffing van de bekostiging van de OALT- gelden geweest.

 

 

 

iii)

 

 

 

Perspectief

 

 

 

op p. 15, rechter kolom na de zin “Scholen voor VMBO en MBO moeten zorgen voor voldoende onderlinge aansluiting tussen VMBO en MBO, zodat leerlingen niet tussen wal en het schip vallen.” de volgende zin toe te voegen: “ROC’s en AOC’s worden daarom in staat gesteld schakelprogramma’s aan te bieden voor jongeren die met hun sectorkeuze op het VMBO niet worden toegelaten bij de MBO-opleiding van hun eigenlijke keuze.”

 

 

 

Leerlingen in het VMBO maken na het tweede jaar al een keuze voor een sector waarin ze verder willen gaan. Deze keuze bepaalt veelal de sector waarin later een opleiding gevolgd gaat worden. Veel leerlingen blijken achteraf een verkeerde keuze te hebben gemaakt voor een sector op het MBO. Ongeveer 15% van de leerlingen kan daarom niet naar de sector van hun keuze. Leerlingen die een opleiding volgen buiten de sector van hun eigenlijke keuze, lopen grote risico’s om uit te vallen, omdat ze veelal niet gemotiveerd zijn voor hun huidige opleiding. Daarom moeten er voor deze grote groep leerlingen een passende oplossing komen, namelijk schakelprogramma’s van een half jaar tot een jaar die hen voorbereid op de vervolgopleiding van hun keuze.

 

 

 

Overnemen

 

 

 


  

iv)

 

 

 

Perspectief

 

 

 

op p. 16, rechter kolom, de volgende passage te schrappen: “Het Nederlands is de voertaal in het hoger onderwijs. Van Nederlandse studenten wordt verwacht dat zij deze taal goed beheersen in woord en geschrift.”

 

 

 

Het hoger onderwijs staat in een internationale context en moet zich in dat veld ook sterk maken als Nederland een kennissamenleving wil zijn en blijven. Kennis is geen nationale aangelegenheid, dus dat mag het onderwijs ook niet zijn. Wetenschappelijke discussies worden internationaal, dus veelal in het engels, gevoerd, het is van groot belang dat niet alleen wetenschappers, maar ook studenten daarin leren participeren. Dit alles kan niet wanneer het Nederlands als norm geldt. In dat geval kunnen buitenlandse onderzoekers/docenten geen onderwijs meer geven, terwijl zij een belangrijke rol spelen in het vakgebied. Ook belemmert een dergelijke taaleis de toegang van buitenlandse studenten, want het is irreeel van hen te vragen om de Nederlandse taal te leren voor zij hier komen studeren. Kortom, het Nederlandse als voertaal instellen betekent de kwaliteit van het hoger onderwijs uithollen.

 

 

 

Niet overnemen

 

 

 

De voertaal in het hoger onderwijs, betekent niet dat er geen enkel engels college mag worden gegeven. Maar de Nederlandse taal blijft het uitgangspunt. De toenemende veranglisering van de Nederlandse universiteiten is geen positieve ontwikkeling. Nederlandse docenten en studenten moet zich eerst het engels voldoende eigen maken om zich volledig uit te kunnen drukken. Bij colleges in “nederengels’ is niemand gebaat. Belangrijkste is om de inhoud van het onderwijs goed over het voetlicht te brengen.

 

 

 

v)

 

 

 

PerspectieF

 

 

 

op p. 26, linker kolom, de volgende passage te schrappen: “Bij doping dienen niet alleen de sporters uitgesloten te worden van deelname. Ook hun sponsors dienen in de straf betrokken te worden in de vorm van een boete die ten goede komt aan een fonds dat onderzoek financiert naar de controle op doping.”

 

 

 

De sponsor heeft geen schuld in het feit dat een sporter doping gebruikt en mag daarom ook niet gestraft worden. De slechte publiciteit rondom een dopingschandaal levert de sponsor al een slechte naam op. Daarnaast zou dit voorstel bedrijven kunnen afschrikken om zich bezig te houden met sponsoring,

 

 

 

Niet overnemen

 

 

 

Het is een deel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van die bedrijven. Sponsors en sporters staan in nauw contact. Men heeft dus wetenschap of wordt geacht die te hebben.

 

 

 

vi)

 

 

 

PerspectieF

 

 

 

Op p. 26, rechter kolom de eerste volzin van de volgende passage te schrappen: ““Teams in het betaald voetbal krijgen voor ten hoogste drie niet-Europese spelers toestemming voor een werkvergunning. Voetbalclubs dienen voor het aantrekken van buitenlandse krachten aan dezelfde voorwaarden als het bedrijfsleven te voldoen.”

 

 

 

De toegevoegde waarde in dit voorstel ontbreekt. Er bestaat momenteel al een bepaald salarisniveau (150% van het gemiddelde inkomen van een  betaald voetbalspeler) dat een speler van buiten de EU moet verdienen. Dit voorkomt al een massale komst van spelers van buiten de EU. Daarnaast zou dit een onderwerp moeten zijn waar een voetbalbond zich mee bezig houdt en niet een politieke partij.

 

 

 

Overnemen

 

 

 

vii)

 

 

 

PerspectieF

 

 

 

op p. 31, linker kolom, de volgende passage te schrappen: “Gemeenten worden gestimuleerd meer gebruik te maken van de mogelijkheid van gekozen wijk- en dorpsraden als deelgemeenten met beperkte bevoegdheden.”

 

 

 

Deelgemeenten leveren in de praktijk vooral veel extra papierwerk op. Bovendien is het voor de burger onduidelijk in welke situatie hij/zij bij welke overheidslaag moet aankloppen. Het is beter de gemeenteraad als eenduidig lokale spreekbuis en uitspreekpunt te gebruiken. Dit past bij een duidelijke overheid. Afwijzen van alle vormen van deelgemeenten gaat te ver –er zijn ook succesverhalen-, daarom stellen we voor om de tekst in het programma te schrappen. Het stimuleren van deelgemeenten is in ieder geval niet wenselijk.

 

 

 

Overnemen

 

 

 

viii)

 

 

 

PerspectieF

 

 

 

op p. 37, linker kolom, de zin “Met een groeiend aantal imamopleidingen in Nederland krijgen imams vanuit het buitenland alleen een verblijfswerkvergunning als er een aantoonbaar tekort is aan in Nederland opgeleide imams.” te wijzigen in “Buitenlandse imams met een verblijfswerkvergunning kunnen het land uit worden gezet wanneer zij aanzetten tot haat of oproepen tot geweld.”

 

 

 

In verband met het gelijkheidsbeginsel zou bovenstaand voorstel ook zijn weerslag hebben op veel Nederlandse zendingsorganisaties. Momenteel is al een probleem dat veel (bv. Amerikaanse) zendingswerkers geen of moeilijk een verblijfsvergunning krijgen voor Nederland. De ChristenUnie heeft hierop het kabinet aangesproken. Aan de andere kant is het wel belangrijk om eventueel maatregelen te kunnen nemen wanneer een iman dingen zegt die over de schreef gaan.

 

 

 

Niet overnemen

 

 

 

Zie toelichting op vergelijkbare motie CU Utrecht.

 

 

 

ix)

 

 

 

PerspectieF

 

 

 

op p. 44 de zin “De Nederlandse ambassade dient in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël, te worden gevestigd.” te wijzigen in “De Nederlandse ambassade dient in Jeruzalem, de hoofdstad van de staat Israël, gevestigd te worden.”

 

 

 

 

 

 

 

Niet overnemen

 

 

 

Zie vorig amendement

 

 

 

 

 

 

 


« Terug

Reacties op 'PerspectieF dient moties in op verkiezingsprogramma ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari